För dig som elev

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Här finns länkar och information som kan vara av intresse för dig som är blivande elev på Midgårdsskolan. All information som rör dig som är befintlig elev på Midgårdsskolan hittar du i "Elevrummet" som finns i skolans lärplattform Lärumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (en del av den informationen, ex. schema och ledighetsansökan - finns både här och i Lärum).

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Midgårdsskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Midgårdsskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Midgårdsskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till midgardsskolan@umea.se:

 • Namn
 • Personnummer
 • Examensår
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt
 •  

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Om du har mer än sex kilometer (gång-/cykelväg) från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor (se längst ner på sidan vad som gäller för dig som är folkbokförd i Vindelns kommun). Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din bostad till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna. Busskort beviljas endast utifrån avståndet mellan din folkbokföringsadress och den skola du går på. Modersmålsundervisning på annan skola eller bad på badhus påverkar inte din möjlighet att få busskort.


Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen - se nedan). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.


Busskortskoll: Ansökan om busskort för elever inom Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig. Om du inte har med dig ditt skolbusskort får du lösa en enkelbiljett. Kortet kan även användas för att åka tåg till och från skolan.


Alla gymnasieelever som åker med Länstrafikens skolbusskort måste kunna legitimera sig med skolkort eller godkänd legitimation vid en biljettkontroll. Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det gäller gymnasieelever med skolkort. Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer utan ska släppa ombord de resenärer som har giltiga skolkort. Legitimationskontroll görs av kontrollanter från bevakningsföretaget
Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasielever som inte kan uppvisa giltig legitimation. Om en gymnasieelev reser på någon annans skolkort tar kontrollanterna det skolkortet samt ställer ut en bot till den personen, men de ställer aldrig av någon resenär. 


Om du får inackorderingstillägg,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat, stulet eller trasigt busskort

Om du tappar bort, blir bestulen eller är oaktsam ex. bryter av ditt busskort kan du kontakta Midgårdsskolans administration. Där får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt. Det kostar 300 kronor att ersätta ett busskort.

Information till elever från Vindelns kommun

Nytt från ht 2020 är att elever i åk 1 som kommer från Vindelns kommun inte får busskort från Midgårdsskolan utan från Vindelns kommun. Alla frågor rörande busskort besvaras också av skolskjutshandläggare i Vindelns kommun. Läs mer om vad som gäller för busskort och hur du ansöker om busskort på Vindelns kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den form av taxiskjuts som erbjuds på grundskolan finns inte för gymnasielever. Elever med särskilda behov ansöker istället om färdtjänst via Umeå kommun (ej via skolan). Elever som beviljas färdtjänst och utifrån avstånd mellan folkbokföringsadress och skola har rätt till busskort kan få ersättning för färdtjänsten. Elev som av kommunen inte beviljas färdtjänst bekostar detta själv.

 

Läs mer om färdtjänst på Umeå kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevinflytande handlar om att du som elev ska ha möjlighet till att uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av dina åsikter och intressen. Vi tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever och att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö. Här kan du läsa om de olika forum som finns på skolan:

 • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever. Elevskyddsombuden bjuds in till möten med skolans arbetsmiljögrupp. Där träffas elevskyddsombud, personalskyddsombud och rektorer från gymnasiet samt rektorer från Språkintroduktion och Umeå Musikskola. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med programmets elevskyddsombud. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor.
  Våra elevskyddsombudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Klassråd: På klassrådet har du möjlighet att tillsammans med din mentor och klasskamrater diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och arbetsmiljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till andra forum ex. arbetsmiljögruppen, matråd eller programelevråd.
 • Matråd: Under matråden träffas elever och rektorer från Midgårdsskolan, Primaskolan och Prolympia tillsammans med personal från skolrestaurangen. I samband med matrådet har du möjlighet att framföra synpunkter och åsikter kring skolans mat och matsal. Matrådet är öppet för alla elever som vill delta. När det är dags för matråd publiceras information i Lärum och på skolans informationsskärmar.

 • Programelevråd: Programelevrådet är ett forum för samråd där elever, rektor och lärare för programmet träffas. I rådet behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för dig som elev. På klassrådet har du möjlighet att prata med din programelevrådsrepresentant. Syftet är att öka elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning och målet är att varje program ska ha programrådsmöte en gång per termin. Om du vill representera din klass/ditt program i programelevrådet tar du kontakt med din mentor.

Elevkåren på Midgårdsskolan

Midgårds Elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för Midgårds Elevkår är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan. Att bli medlem i Midgårds Elevkår är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt.

Skol-IF

Under elevkåren finns ett flertal olika grupper däribland Skol-IF som bl.a. ansvarar för den årliga fotbollsturneringen "Slaget om Midgård" som anordnas i slutet av varje läsår.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Publicerad: 10 mars 2017
Sidan publicerad av: Therése Swärd