Bild för 'Barn och utbildning'

Framgångsrik utbildning i en växande kommun

Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. För våra elever i åldrarna 1–20 år finns ett starkt fokus på att ge alla elever goda förutsättningar för lärande och att få utveckla hela sin potential.

Välkommen till den kommunala skolan! Vi ger eleverna kunskap i en trygg miljö. Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper som ger en stabil grund och motiverar att fortsätta lära. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad lärmiljö och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov – det skapar trygghet och goda förutsättningar för elevens lärande. Vi har en högre andel behöriga lärare än andra jämförbara kommuner vilket är den viktigaste faktorn för goda studieresultat.

Skolan i Umeå har fokus på att elever tidigt ska lära sig läsa, skriva och få grundläggande kunskaper i matematik. För att tidigt identifiera elever som behöver mer stöd eller som är i behov av större utmaningar kartlägger vi kontinuerligt var eleverna befinner sig i sin läs-, skriv- och matematikutveckling. Med resultaten som grund formar lärarna undervisningen utifrån elevernas behov.

Skolresultatet i betyg och nationella prov i grundskolan är mycket höga i jämförelse med andra större städer i Sverige och vi ser att de goda resultaten är en följd av att elever möter välutbildade, engagerade lärare med höga förväntningar på att alla elever ska lära och utvecklas.

Det finns ett tydligt samband mellan varje missad dag i skolan och lägre skolresultat. Den kommunala skolan lägger stora resurser på insatser för att minimera konsekvensen av den ökade elevfrånvaro som pandemin medfört. Exempelvis lovskola, extra undervisning och intensivundervisning vilket är satsningar som varit framgångsrika och minskat kunskapstappets omfattning.

Vårterminen 2022 blev 89 % av eleverna inklusive nyanlända i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program. Jämfört med andra kommuner är vi bland de bästa i Sverige.

Våra kommunala grundskolor ska vara platser där elever och personal trivs och känner sig trygga. Det är alltid vår ambition att skapa goda relationer, då det är en förutsättning för lärande och utveckling.

Läs mer om våra kommunala grundskolor på deras webbplatser. Öppnas i nytt fönster.
Läs mer om att söka skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.