För dig som elev

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Dragonskolan

Här finns länkar och information som kan vara av intresse för dig som är blivande elev på Dragonskolan. All information som rör dig som är befintlig elev på Dragonskolan hittar du i "Elevrummet" som finns i skolans lärplattform Lärumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (en del av den informationen, ex. schema och ledighetsansökan - finns både här och i Lärum).

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Dragonskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Dragonskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Dragonskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till dragonskolan@umea.se:

 • Namn
 • Personnummer
 • Examensår
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Om du har mer än sex kilometer från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. (Se längst ner på sidan om du är folkbokförd i Vindels kommun). Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din bostad till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna. Busskort beviljas endast utifrån avståndet mellan din folkbokföringsadress och den skola du går på. Modersmålsundervisning på annan skola eller bad på badhus påverkar inte din möjlighet att få busskort. 


Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen - se nedan). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.


Busskortskoll: Ansökan om busskort för elever inom Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig. Om du inte har med dig ditt skolbusskort får du lösa en enkelbiljett. Kortet kan även användas för att åka tåg till och från skolan.


Alla gymnasieelever som åker med Länstrafikens skolbusskort måste kunna legitimera sig med skolkort eller godkänd legitimation vid en biljettkontroll. Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det gäller gymnasieelever med skolkort. Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer utan ska släppa ombord de resenärer som har giltiga skolkort. Legitimationskontroll görs av kontrollanter från bevakningsföretaget
Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasielever som inte kan uppvisa giltig legitimation. Om en gymnasieelev reser på någon annans skolkort tar kontrollanterna det skolkortet samt ställer ut en bot till den personen, men de ställer aldrig av någon resenär. 


Om du får inackorderingstillägg,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat, stulet eller trasigt busskort

Om du tappar bort, blir bestulen eller är oaktsam ex. bryter av ditt busskort kan du kontakta Servicecenter (grön informationsdisk i Mitten eller 090-16 24 20). Där får du hjälp med att spärra kortet och/eller beställa ett nytt (betala 300:- i Café Mitten). Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort, oavsett om du tappat bort det eller blivit bestulen.

Information till elever från Vindelns kommun

Nytt från ht 2020 är att elever i åk 1 som kommer från Vindelns kommun inte får busskort från Dragonskolan utan från Vindelns kommun. Alla frågor rörande busskort besvaras också av skolskjutshandläggare i Vindelns kommun. Läs mer om vad som gäller för busskort och hur du ansöker om busskort på Vindelns kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. På Dragonskolan tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

 

Här kan du läsa om de formella forum som finns på Dragonskolan:

Klassråd
Under Vi-timmen har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och — miljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till programforum och/eller elevforum. Ta tillfället i akt och tyck till! För att strukturera upp klassrådet kan ni utse en ordförande och sekreterare.

Programforum
Programforum är ett möte, där elever, rektor och lärare för programmet träffas. I forumet behandlas frågor som är viktiga för programmets verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna. Syftet är att öka elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning. Programforum hålls minst en gång per termin.

Skolforum
I skolforum diskuteras övergripande, skolgemensamma frågor. Gruppen består av rektorer och representanter från programforumen. Skolforum träffas minst en gång per termin.

 

Övriga forum:

 • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever.  Dragonskolans elevskyddsombud har en egen organisation som ingår i skolans arbetsmiljöarbete. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med programmets elevskyddsombud. Två representanter från varje program utbildas årligen. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor. 
 • Programråd: Programråd är ett forum för samråd mellan skola och näringsliv som hålls på samtliga gymnasieprogram en gång per termin. I rådet behandlas aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor för respektive utbildningsväg. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet till information och inflytande. Elevrepresentanter deltar.
 • Caféråd: Under caféråden träffas elever och rektorer från Dragonskolan tillsammans med personal från Café Mitten. I samband med caférådet har du möjlighet att framföra synpunkter och åsikter samt påverka utbudet i Café Mitten. Caférådet är öppet för alla elever som vill delta. När det är dags för caféråd publiceras information på skolans informationsskärmar.

Elevkåren på Dragonskolan

Dragonskolans Elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för Dragonskolans Elevkår är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan. Att bli medlem i Dragonskolans Elevkår är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt.

Skol-IF

Dragonskolans skolidrottsförening har en begränsad verksamhet för närvarande, målsättningen på längre sikt är att föreningen ska arrangera idrottsarrangemang för eleverna på skolan och arrangera deltagande i skoltävlingar, exempelvis Skol-SM.

Umeå Centrala Ungdomsråd

Ungdomsrådet är en grupp ungdomar som tillsammans vill påverka sin fritid i Umeå. Tillsammans driver de frågor mot och med politiker och tjänstemän för att få igenom sina idéer.

Andra elevgrupper och föreningar

För den som vill är det möjligt att starta en egen grupp eller förening på skolan.

Syftet med vår organisation kring elevers hälsa och kunskaper är att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga, att öka genomströmning och höja meritvärden.


På Dragonskolan arbetar vi hårt med att ge varje elev de bästa förutsättningarna för att klara gymnasiet. Vi erbjuder därför en rad aktiviteter och verktyg:

 • Pedagogisk verkstad
 • Extra anpassningar i klassrum
 • Stöd på grupp- och individnivå
 • Mattecentrum
 • Lov- och ferieskola
 • Plug-in
 • Stöd moderna språk
 • Fysikkväll
 • Mattenatten
 • Kemikväll

Läs mer om vad de olika stöden innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpmedel

Dragonskolan har ett grundutbud av hjälpmedel för utlåning till elever. Det är hjälpmedel som kan bidra till en miljö där din ungdom lär sig som bäst bl.a. genom att få ökad arbetsro i klassrummet. Hjälpmedlen kan också öka koncentration, tidsuppfattning och minska stress hos många ungdomar. Kontakta rektor för mer information

Exempel på kognitiva hjälpmedel:

Bild

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Publicerad: 16 maj 2017
Sidan publicerad av: Therése Swärd