Kontakta Karet

Karet
Telefon: 090-16 45 60
E-post:

Besöksadress: Byttgränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Vi ser vår förskola som en demokratisk och interkulturell mötesplats för barn, familjer och pedagoger. På förskolan finns fyra avdelningar som inspireras av våra värdeord: Tryggheten 1-2 år, Gemenskapen 2-3 år, Delaktigheten 3-4 år och Utforskaren 4-5 år.

Pedagogisk hållning

Vår verksamhetsidé bygger på förskolans läroplan och den inspiration som vi hämtar från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Vi strävar efter en välkomnande och tillåtande atmosfär. Alla barn är unika och föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft och förmåga att utforska värden. Verksamheten ska präglas av utveckling, lärande och omsorg som samspelar i god harmoni. Detta görs genom skapande, lek och utforskande i kreativa miljöer.

Vår värdegrund

Trygghet - Vi möts i ett öppet klimat där vi alla får vara de vi är. Trygghet är grunden för hela verksamheten och utgörs av delaktighet, utforskande och gemenskap.

Gemenskap - Vi lär av och med varandra och ser allas olikheter, förmågor och styrkor. Alla är viktiga, värdefulla och en del av ett sammanhang. Vi månar om varandra.

Delaktighet - Barnen ska ges chans att påverka sin vardag. Vi ska uppmuntra och bekräfta barnen, så att de ska våga och stärka sin självkänsla och vilja lära sig utifrån sina egna val.

Utforskande - Vi ska ge barnen en tillåtande miljö där de får prova utifrån sina egna förmågor och intressen. vi utforskar enskilt och tillsammans med varandra.

Syn på kunskap och lärande

Kunskap erövras när kreativa aktiviteter erbjuds tillräckligt länge för att barnen ska hinna utforska färdigt. För att kunna skapa dessa processer av lärande arbetar vi i längre tema eller projekt. Vi lär i ett socialt sammanhang och i samspel med andra. Pedagogens roll blir att inspirera, stödja och utmana barnen för ett fördjupat lärande.

Arbetssätt

Ett utforskande och undersökande arbetssätt, där barn och pedagoger i lek och skapande ges förutsättningar för lustfyllt lärande utifrån de nationella styrdokumenten/läroplan för förskolan och den inspiration som vi hämtar från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar, intressen och erfarenheter får vi utgångspunkter till det pedagogiska arbetet. Vilket innebär att barnen blir delaktiga och får ett reellt inflytande över sitt eget lärande. På Karet har vi ett särskilt fokus på barns språkutveckling och har utarbetat en uppmärksammad språkpolicy.Vi vill stärka och stimulera alla våra barns språkidentiteter.

Verktyg

Vi stävar efter att erbjuda en inspirerande, utmanande, kreativ och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, utforskande,experimenterande, lek och lärande. Miljön och materialet ska vara tillåtande, tillgänglig och vacker.Vi använder oss i stor utsträckning av återbruksmaterial och naturmaterial. Detta stödjer barnens fantasi och kreativitet.

Pedagogiskdokumentation är en viktig del av vårt arbete, genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande som blir viktiga underlag för planering och reflektion.

Organisation

För att kunna leva våra ställningstagande och värden har vi valt att organisera barnen i åldersnära grupper (1-2 år, 2-3 år, 3-4 år och 4-5 år). Vi kan då bättre organisera och erbjuda tydliga miljöer med ett rikare material som är anpassat efter barnens intresse och ålder. För att öka delaktigheten på förskolan har vi valt att arbeta utifrån det pedagogiska året med en gemensam veckostruktur.

Läs mer om inskolning
Vårt språkarbete

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin