به شاگردان و سرپرستان: در ارتباط تدریس در لیسه از راه دور، مقررات ذیل مورد اعتبار است

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

به تاریخ ۱۷ مارچ کمون اومییو فیصله نمود که توصیه حکومت را مراعات نموده و تحصیلات لیسه و بزرگسالان باید از راه دور صورت بگیرد. معلومات ذیل در مورد عملی نمودن این اقدام در بخش لیسه میباشد.

هدف ما این است که فعالیت ما ادامه داشته باشد، اما به به یک طریقه دیگر. ما میدانیم که این باعث بوجود آمدن سوالات میگردد، مگر ما کوشش میکنیم که شما را در جریان قرار بدهیم، در قدم اول از طریق لیرومLärum و همچنان از طریق صفحه انترنیتی مکتب تان.

معلومات جمعه ۲۰ مارچ

ما میخواهیم از شاگردان و سرپرستان بخاطر کارهای انجام شده در جریان این هفته، تشکر نماییم! در هفته آینده ما تدریس خود را از راه دور مطابق تقسیم اوقات موجود، ادامه خواهیم داد. اگر شما سوالاتی دارید میتوانید با نگران صنف تان یا معلم مضمون تماس بگیرید.

معلومات چهار شنبه ۱۸ مارچ

تدریس مطابق تقسیم اوقات

تدریس از راه دور تا حد امکان مطابق تقسیم اوقات موجود صورت خواهد گرفت. شما منحیث شاگرد، معلومات مورد نیاز در مورد کورسهای خود، را از طرف معلم مضمون از طریق اطاقهای کورسهای ذیربط بدست خواهید آورد. اگر معلومات در مورد کورس خود در لیروم پیدا نکردید، با معلم ذیربط از طریق ایمیل یا طریقه عادی تماس با او در تماس شوید.

حاضری

بدون در نظرداشت اوضاع، ما میخواهیم که امور تان منحیث یک شاگرد به شکل خوب پیش برود، که شما از عهده درسهای خود برآمده و تا حد امکان پیشرفت نمایید. این بسیار مهم است که شما منحیث شاگرد در درسهای خود اشتراک ورزیده و مسئولیت خود را به عهده بگیرید.

ما همچنان از شما سرپرست کودک تان خواهشمندیم که در این حالت تغیریافته به کودک تان کمک نمائید برای اینکه تدریس تا حد امکان آسان شود.

غذای چاشت مکتب

شاگردانیکه در کمون اومیو زندگی میکنند و در لیسه های کمون هر یک دراگون سکولان، فوشلوند گیمناسییت، مایا بیسکووگیمناسییت و میدگورد سکولان تحصیل مینمایند، میتوانند غذای چاشت را در یک تعداد منتخب مکاتب ابتدایی و لیسه های کمون، بدست آورند.

برای معلومات مزید و فرمایش غذا، به صفحه انترنیتی ذیل مراجعه نمایید:www.umea.se/hamtaskolmat

ما هم از شگردان و هم سرپرستان خواهش میکنیم که شما از جریان امور مطلع بوده و با معلوماتیکه در لیروم نشر میشود آشنایی حاصل نمائید. اگر شما در مورد این تغیرات یا کدام چیز دیگر سوال دارید لطفا با ما تماس بگیرید!

معلومات سه شنبه ۱۷ مارچ

با درنظرداشت اینکه کمون اومییو فیصله نموده که توصیه حکومت را مراعات نموده و تحصیلات لیسه باید از راه دور صورت بگیرد، ما همراه با پرسونل خود تلاش میکنیم که یک برنامه این کار را ترتیب نمائیم. فعالیت ما ادامه خواهد داشت، اما به یک طریقه دیگر. ما میفهمیم که این هم نزد شاگردان و هم نزد سرپرستان باعث بوجود آمدن سوالات میگردد، هدف ما اینست که شما را در جریان عملکرد خود قرار بدهیم. این کار در قدم اول از طریق این چینل یعنی لیروم صورت خواهد گرفت.

برای اینکه در تدریس آینده از راه دور اشتراک نمود، ما میخواهیم که شما منحیث شاگرد مطمئین شوید که آیا چیزهای ذیل را دارید / میتوانید:

  • کمپیوتر فعال مکتب.
  • انترنیت فعال.
  • موادیکه شما در خانه دارید (کیبل چارچ، مواد درسی).
  • داخل شدن به گوگل (از طریق ایدو میلedu-mejl تان) و همچنان به لیروم.

اگر در مورد مسائیل تخنیکی من به کمک و رهنمایی ضرورت داشته باشم، من به کجا باید مراجعه نمایم؟

در مورد مسائیل تخنیکی، کمک از طریق تیلفون وجود دارد، از روز دوشنبه الی جمعه، از ساعت ۰۷.۴۵ الی ۱۶.۳۰. شماره تیلفون:090-16 64 10 همچنان یک فورمه تماس هم وجود دارد که اگر میخواستید سوال خود را ارسال نمایید از آن میتوانید استفاده نمایید.

به سوالات وارد شده به اساس نوبت ورود آن جواب داده میشود. لینک به فورمه تماسlänk till kontaktformulär

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd