Kontakta Tegs centralskola 7–9

Tegs centralskola 7–9
Telefon: 090-16 53 00
E-post:

Besöksadress: Målargränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ny modern skola under framväxt

Pojke sitter i ljus miljö vid ett fönster.

Ökat ljusinsläpp, ljudabsorberande material och god luftmiljö är viktiga delar för den nya skolan.

Vi välkomnar dig till Tegs centralskola med årskurserna 7–9. Vi strävar efter att varje elev ska få lyckas och vår skola kännetecknas av god struktur, trygghet och stabila studieresultat. På TC är alla elever allas elever. Tegs centralskola från 1954 står inför förändring att bli en modern centralt belägen högstadieskola för 600 elever. Det blir också en knutpunkt på Teg med stadsdelsbibliotek, ny idrottshall och fritidsgårdsverksamhet för samverkan i en stadsdel som utvecklas för fler bostäder.

Tillgänglig lärmiljö

Undervisningen på TC kännetecknas av tydliga mål och god struktur. Vi har en gemensam lektionsstruktur “Lektion TC” som skapar igenkänning, röd tråd och tydlighet. Vi har ständigt fokus på inkludering och arbetar för att tillgängliggöra undervisning för alla elever.

Forskning visar på vikten av rörelse och fysisk aktivitet under dagen för att stimulera lärandet. Det är något vi på TC tagit fasta på och vi strävar mot att ha mer aktiva klassrum. Det kan handla om metoder och arbetssätt som främjar rörelse och att använda sig av “brainbreaks” för att få ny energi. I vår undervisning utgår vi från elevers olika behov och i den nya skolan finns goda möjligheter för att lära tillsammans, men även enskildhet för den som behöver skärma av.

Google Classroom är vår arbetsyta med ett rum/yta för varje ämne där elever har uppgifter, material och planeringar samlat. Eleven kan lätt hitta igen digitala hjälpmedel, Classroom och allt annat som kan behövas vid inlärningen via vår egen skolwebb. Den fungerar som en gemensam ingång till allt som rör skolan.

En skola med en stödjande kultur, alla elever är allas elever

Mentorstid - för att underlätta struktur har klasserna mentorstid på måndag morgon. Då träffas mentorer och klassen för genomgång av veckan. Den kan även innehålla klassråd, värdegrundsarbete och individuell läsning.

Trygghet och studiero - vi har fasta placeringar i klassrummet och mobilpolicy (mobillåda). Skolan har även inarbetade rutiner för likabehandling och ett trygghetsteam som agerar snabbt vid kränkningar utifrån en beprövad och effektiv modell.

Studieresultat - vi ser en tydlig trend med att eleverna höjer sina resultat genom åren hos oss. För att eleverna ska nå sina bästa resultat jobbar vi med motivation och variation. Vi har höga förväntningar och jobbar aktivt för att främja en stödjande kultur där vi gläds åt varandras framgångar - ”att lyckas väcker lust och med lust kan man lyckas”.

Personalen - på TC är personalen engagerade och har hög kompetens. Alla lärare är behöriga och det finns en tradition med gott samarbete mellan yrkesgrupper på skolan. Det gör att alla elever är allas elever. Personalen trivs på skolan och med varandra, vilket skapar ett tryggt och trivsamt klimat för våra elever.

Mentorstid - för att underlätta struktur har klasserna mentorstid på måndag morgon. Då träffas mentorer och klassen för genomgång av veckan. Den kan även innehålla klassråd, värdegrundsarbete och individuell läsning.

Inriktningar - TC har i dagsläget två inriktningar, Ishockey och Musik. Se särskild ansökan för dessa. Tiden för inriktning ligger i anslutning till skoldagen. Observera att vi förbehåller oss rätten att inte starta en inriktning vid för få sökande.

Mottagande enhet för nyanlända - TC är en av tre högstadieskolor i kommunen som är mottagande enhet för nyanlända. Det innebär att vi erbjuder förberedande undervisning inför övergång till en reguljär klass.

Elevhälsoteam - skolans elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog arbetar tillsammans med rektorer och pedagoger för att främja och stödja elevernas mående, sociala utveckling och kunskapsutveckling. Som en del i elevstödjande åtgärder har vi även ett flexteam med en resurspedagog, specialpedagog och lärare.

Skolbibliotek – vi är en läsande skola och har lästid på schemat. Vi ser särskilt fram emot att den nya skolan kommer att inrymma stadsdelsbibliotek för Teg.

Vi har ett nära samarbete med andra aktörer med ungdomsverksamhet i området; andra skolor, fritidsgård, Björklöven, fältgrupp med flera. Tillsammans fångar vi upp ungdomarna.

Mer om varför välja en kommunal skola

Tillsammans lyckas vi

Tillit - I samarbete med er vårdnadshavare har vi stor tillit till att ni är de som känner ungdomen bäst och vår förväntan tillbaka är att ni har tillit till vår profession och att vi tillsammans ska samarbeta för att nå framgång.

Kommunikation - vi använder oss av lärplattformen Unikum för den löpande informationen från lärare och rektor. I Unikum sker också förberedelser för utvecklingssamtal och avstämningar i bedömningen. I Google Classroom kan du som vårdnadshavare tillsammans med din ungdom ha koll på vad som händer under veckan genom terminsöversikten, där läxor, prov och schemabrytande aktiviteter löpande läggs in.

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta rektor på mejl:
Charlotte Skarin, rektor Tegs centralskola, charlotte.skarin@umea.se
Malin Sandström, biträdande rektor Tegs centralskola, malin.sandstrom.2@umea.se

Fakta om skolan

Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

300

11

3-4


Byggnation av nya Tegs centralskola

Skolan och andra verksamheter kommer att få en tydlig huvudentré och bättre trafiksamordning. Skolan ska bestå av hemvisten med närhet till pedagogernas arbetsrum som ger vuxennärvaro och trygghet. Flexibla lärmiljöer med utrustade klassrum för varierade arbetsformer och grupprum ska möta elevernas olika behov.

Ökat ljusinsläpp, ljudabsorberande material och god luftmiljö är viktiga delar för den nya skolan. Varje hemviste med egna arbetstorg ska uppmuntra till lärande och inkluderande arbetssätt för varje individ och i grupp, med möjlighet att knyta sociala kontakter. Elevcafeterian placeras centralt i skolan. Skolan får också en ny skolrestaurang med foodcourt och nytt tillagningskök som bidrar till ökad kvalitet och minskar svinn. Den nya idrottshallen kommer att ha plats för ca 300 personer på läktaren och byggs ihop med befintlig idrottshall.

Hemviste med flexibla lärmiljöer individuellt och i grupp och närhet till lärarnas arbetsrum.

Hemvisten med egna arbetstorg för lärande och inkluderande arbetssätt.

Lektion i flexibla lärmiljöer med teknik och möjlighet till varierade arbetsformer.

Flexibla lärmiljöer och teknik som ger möjlighet till varierade arbetsformer.

Nya Tegs centralskola får ny skolrestaurang med foodcourt.

Ny skolrestaurang byggs med foodcourt och tillagningskök.

Nytt stadsdelsbibliotek i anslutning till Tegs centralskola. Skiss: White

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021
Publicerad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin