Kontakta Mariebergsskolan F–6

Mariebergsskolan F–6
Telefon: 090-16 56 74
E-post:

Besöksadress: Rådjursvägen 129

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskoleklass

Bild

Det år som ditt barn fyller sex år är ni välkomna till förskoleklass hos oss på Mariebergsskolan. Våra klasser heter Renen och Rådjuret. Förskoleklass är 3 timmar/dag och följer skolans läsårstider. På eftermiddagarna går de flesta av barnen kvar på fri­tids som ligger i samma lokaler med samma personal.

Förskoleklass är en länk mellan förskolan och skolan. Vi skapar trygg­het för barnen genom att hela dagens verksamhet bedrivs i samma lokaler och med samma pedagoger. Vi vill att barnen ska känna ar­betsglädje och trygghet i gruppen och på skolan. Leken har en central betydelse som metod i vårt arbetssätt för inlärning. I leken utvecklas också bland annat  språk/kommunikation och sociala färdigheter. Förskoleklassen är obligatoriskt från och med hösten 2018.

Svenska

I förskoleklassen vill vi väcka nyfikenhet och intresse för språket och ge en grund för läs- och skrivinlärning. Det gör vi genom att vi arbetar med språklekar utifrån Bornholmsmodellen. Barnen får även skriva sig till läsning med hjälp av datorer, ett arbetssätt som bygger på Tra­getons modell. Vi arbetar även med sagor på många olika sätt, till exempel daglig högläsning, att barnen får göra egna sagor och drama­tisering av sagor.

Matematik

I matematik arbetar vi med matematiska begrepp och antalsuppfattning inom talområdet 0-20. Matematiken är en naturlig del i vår verksamhet. I det vardagliga språket använder vi tal och begrepp, vi leker mattelekar och spelar spel. Vi arbetar utifrån boken ”Tänka, resonera och räkna”.

Idrott och hälsa

En gång i veckan har vi ett 40 minuters idrottspass i idrottshallen då vi leker rörelselekar och tränar olika motoriska färdigheter. En förmiddag i veckan har vi utedag. Då passar vi på att gå till skogen eller Bräntbergsbacken.

Samverkan

Barnen i förskoleklass deltar i många av skolans gemensamma aktivi­teter, till exempel skolstarten, Mariebergsdagen, storsjung, läsveckan och jul- och sommaravslutningarna. Pedagogerna i båda förskoleklasserna planerar tillsammans och genomför gemen­samma aktiviteter med barnen. Under vårterminen får barnen en fadder från åk 3 och gemensamma träffar planeras in. Samverkan med vårdnadshavarna sker genom utvecklingsssamtal, skolråd, föräldrafika och vid behov enskilda samtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin