Kontakta Ersmarks skola F–5

Ersmarks skola F–5
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gamla Ersbodavägen 115

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Värdegrund

Ersmarks skola genomsyras av stor trygghet och trivsel. Såväl skolans som kommunens enkäter visar år efter år att eleverna är mycket trygga och trivs på Ersmarks skola. En positiv och välkomnande anda präglar skolan och värnas av både barnen och de vuxna.

Vi har ett väl utvecklat faddersamarbete där klasserna har aktiviteter tillsammans (förskoleklass och åk 3, åk 1 och 4, samt åk 2 och 5). Några exempel är att faddrarna läser för sina fadderbarn och har gemensamma lek- och temadagar vilket skapar en känsla av samhörighet och ansvar för varandra hos eleverna. Fadderklasserna äter lunch och har rast tillsammans. Under vårterminen har pedagogerna undervisning i sina blivande klasser en gång i veckan vilket säkrar trygga och smidiga övergångar mellan stadierna. De blivande pedagogerna lär alltså känna sina blivande elever under ett helt läsår innan de börjar. I slutet på varje vårtermin byter barnen fritids vid ett par tillfällen för att lära känna sina blivande fritidspedagoger och de nya lokalerna. Faddersystemet på Ersmarks skola är mycket uppskattat av både de äldre och de yngre eleverna och fadderaktiviteterna är något de alltid ser fram emot!

I arbetet mot kränkande behandling är skolans trygghetsteam navet. Teamet består av pedagoger från alla arbetslag samt rektor och skolsköterska.Trygghetsteamet träffas kontinuerligt och stämmer av läget på skolan. Vid behov hjälper trygghetsteamet till i arbetet för att motverka kränkningar eller mobbning som kan ha uppstått. Varje år utvärderas och revideras likabehandlingsplanen (Ersmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling) med nya mål och aktiviteter baserade på diskrimineringsgrunderna. Eleverna medverkar i trygghetsarbetet genom Kompiskraftveckan på hösten, samt genom att framföra önskemål och synpunkter på klassråd, elevråd och enkäter. Värdegrunden konkretiseras genom ett ständigt återkommande arbete utifrån Ershanden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark