Kontakta Ersmarks skola F–5

Ersmarks skola F–5
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gamla Ersbodavägen 115

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Lärande miljö och gemensamma mål

Vi lär för livet - tillsammans och mor gemensamma mål

Ersmarks skola präglas av en mycket positiv lärandemiljö. Vi har höga förväntningar på eleverna och det är självklart för barnen att kunskap är viktigt. Kunskapsresultaten är mycket goda, vilket syns tydligt i elevernas måluppfyllelse och resultaten på de nationella proven. På fritids får barnen möjlighet att fördjupa sig i det de lärt sig i skolan och befästa kunskaperna genom skapande och kreativitet.

Samlad kompetens

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära samtidigt som de tidigt får träna sig på att ta eget ansvar. Samtliga lärare på skolan är behöriga och legitimerade och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår samlade kompetens. De senaste åren har kompetensutvecklingen för lärarna framför allt kretsat kring elever i behov av särskilt stöd, samt kring ämnena svenska och matematik. Inom svenskämnet har vi bland annat utvecklat undervisningen med reciprokt lärande, dvs. läsinlärning och lässtrategier. Skolan har deltagit i den stora nationella satsningen Matematiklyftet med fokus på kollegialt lärande och alternativa undervisningsmetoder. Under kommande läsår planerar vi att arbeta vidare med kollegialt lärande under ledning av skolans två förstelärare. Inom fritidshemmen och förskoleklass har vi arbetat med skolverkets nya allmänna råd samt deltagit i fortbildningsdagar kring dessa verksamheter.

Skola på lika villkor

Skolan är väl rustad med modern teknik, IT-verktyg och alternativa hjälpmedel och pedagogerna är väl rustade för att möta barn med olika förutsättningar och behov. Den speciella organisationen på skolan underlättar insatserna med extra resurser för elever i behov av särskilt stöd. På Ersmarks skola värnar vi om alla barns lika rättigheter och anpassar kontinuerligt resurserna, skolmiljön och aktiviteterna så att alla barn, oavsett funktionsnedsättningar eller andra svårigheter, kan delta på lika villkor och lyckas i skolan. I de fall kompetensen inom skolan inte räcker till så har vi tillgång till professionell hjälp via skolområdets Elevhälsoteam samt externa stödfunktioner. Elevhälsoteamet består av skolpsykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagoger och logoped. Ersmarks skola träffar teamet en gång per månad vilket säkrar att elever i behov av stöd uppmärksammas och får rätt hjälp.

Viljan att hjälpa varje elev på skolan att utvecklas maximalt efter sina förutsättningar är mycket stor, och med samlade insatser lyckas vi!

Elever som växer och utvecklas

Alla kunskaper kan inte så tydligt ses i ämnesomdömen eller mätas i traditionella prov, och det är vi väl medvetna om. På Ersmarks skola arbetar vi aktivt med lek, skapande och kreativitet i olika former för att eleverna ska växa och utveckas som människor. De praktisk-estetiska ämnena håller hög klass och vi är särskilt stolta över vår årliga musikal där eleverna i klass 2 och 5 gemensamt under en hel termin producerar och framför en egen musikal. Samtliga elever medverkar och är aktiva i arbetet med att skapa musikalen. I och med att den sker i fadderklasserna så får eleverna i tvåan ett första tillfälle att skapa en musikal och lära tillsammans med femmorna, och sedan då de själva går i femman är det dags igen. Då samarbetar de med sina fadderbarn i tvåan och har redan erfarenhet av musikalarbete. Musikalen är helt klart årets höjdpunkt och något elever och föräldrar kommer ihåg långt efter att de lämnat Ersmarks skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Publicerad: 3 oktober 2017
Sidan publicerad av: Erika Lindblom