Kontakta Brännlands skola F–3

Brännlands skola F–3
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Brännlandsvägen 41

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fritidshem

Bild

Vårt fritidshem är integrerat med förskoleklass och skola i gemensamma lokaler. I arbetslag samarbetar vi utifrån en gemensam syn på elevernas utveckling och lärande. Personalen på fritidshemmet har samverkanstid i olika klasser på förmiddagarna och får på så sätt en helhetssyn över elevernas vistelse i skola och fritidshem.  Fritidshemmet har 2 avdelningar, Lyan (elever F-klass och åk 1) och Bikupan (elever åk 2-3).  Vi arbetar avdelningsvis och tillsammans med bl.a. öppningar/stängningar, vissa gemensamma aktiviteter och under skolans lov.

Vår verksamhet bygger på fyra hörnstenar

Socialt samspel

På vårt fritidshem strävar vi efter ett gott socialt klimat där eleverna känner sig trygga och får uppleva sig som en tillgång i gruppen. Hos oss har den fria leken en central plats. I leken övar eleverna sig på att samarbeta, kompromissa, lösa konflikter och fantisera. Leken är också ett bra verktyg för att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, visa hänsyn och följa regler. Vi tycker det är viktiga förutsättningar för utveckling av den sociala kompetensen. Vi finns till hands för att stödja varje elev och ge trygghet.

Skapande verksamhet

Vi vill ge eleverna möjlighet att upptäcka nya sidor och kompetenser hos sig själva och andra genom att ta till vara på elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära. Vi erbjuder olika former av skapande aktiviteter t.ex. arbete med återvunnet material (skrotateljéer), olika bildmaterial (gips, lera, färg mm), drama och leklådor.

Idrott/utomhusaktiviteter

Vår fina utemiljö inbjuder till många roliga fysiska aktiviteter som är en viktig del i en hälsosam livsstil. På vår skolgård finns en skridskoplan/fotbollsplan, pulkbacke, grönområden, en grillplats och vi har nära till naturen. Vi är ute mycket och äter mellanmål ute en dag i veckan (när vädret tillåter). Skolan har en idrottshall som vi regelbundet använder för såväl fria som planerade aktiviteter.   

Kommunikation

Under dagen skapar vi tillfällen för eleverna att utveckla sina språkliga förmågor genom samtal och berättande. Att läsa och skriva är också viktiga inslag. Genom att spela spel, baka, bygga, sortera, konstruera, mäta, väga mm utvecklar eleverna sina matematiska förmågor. Vi har också tillgång till digitala verktyg såsom smartboard,datorer och ipads med pedagogiska program i både svenska och matematik.

Fritidshemmens verksamhet styrs av Skollagen (2010:800) och av Läroplanen (Lgr 2011).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Sidan publicerad av: Ulrika Dahlberg