Kontakta Stengärdan

Stengärdan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Grindvägen 27

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Verksamhetside

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats och vill verka för att utbilda demokratiska medborgare som samhället ska bygga på. Vi bygger vår verksamhetsidé på förskolans läroplan.

Barn lär genom att undersöka och utforska både enskilt och i samspel med andra, vi ser kunskap som en pågående process. Miljön ska vara inspirerande, tydlig, utmanande och locka till utforskande, lek, lärande och möten. Vi strävar efter att skapa goda relationer genom solidaritet, hänsyn, empati och jämlikhet. Vi har enats om ett antal pedagogiska ställningstaganden som ska prägla vår verksamhet.

Vår bild av barnet och vår barnsyn

Alla barn föds nyfikna och vetgiriga med förmågor och kompetenser. Barn är aktiva och vill utvecklas och lära. Vi ser alla barn som unika, med likheter och olikheter och ser detta som en tillgång.

Vår syn på lärande och kunskap

Barn lär genom att undersöka och utforska både enskilt och i samspel med andra. Viser kunskap som en pågående process, där engagerade pedagoger är medforskande, reflekterande och utmanar utifrån barnens intressen och behov med läroplanen som grund. Miljön är viktig och skall varainspirerande, tydlig, utmanande och locka till utforskande, lek, lärande och möten. Vi ska erbjudavarierande aktiviteter under dagen/veckan/året, balans mellan aktivitet/lugn och ro, inne/ute, kultur mm. Lärande sker i relation med andra, i samspel mellan barn, miljö, material och pedagoger.

Våra värdeord

Glädje, trygghet, delaktighet och kommunikaion.

Förskoleråd

Syftet med Förskolerådet är att skapa en mötesplats för samverkan mellan personal och föräldrar. Tanken är att föräldrar ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och vara en källa till goda idéer i det pågående kvalitetsarbetet på förskolan. Tillsammans skapar vi en förskola där barn och föräldrar är trygga och trivs.

Förskolerådet består av två representanter för föräldrarna per avdelning. Till denna grupp hör också förskolechef som är sammankallande samt en eller två personalrepresentanter. Gruppen träffas 1-2 gånger per termin. På varje avdelning finns en föräldrapärm med protokoll, gruppens möten och skrivelser genom åren.

Vår målsättning med föräldrasamverkan

Att föräldrar ska känna:

  • Trygghet och att de har en god insyn i verksamheten.
  • Att just deras barn och behov är viktiga
  • Att skapa en bra grund för personlig kontakt
  • Att vi ger möjlighet att lära känna andra föräldrar Vi vill också se föräldrar som en tillgång, en resurs och ett bollplank. Hur når vi dit? Föräldrasamtal, inskolning, familjefika/middag, föräldramöte, förskoleråd och andra gemensamma aktiviteter och framför allt den dagliga kontakten.  Vi hoppas att du och din familj ska känna er hjärtligt välkomna hit till oss på Stengärdan. Tillsammans strävar vi efter ett ömsesidigt förtroende så att ditt barns tid här blir till den allra bästa.

Läroplan för förskolan

1998 fick förskolan för första gången en egen läroplan Lpfö 98 (läroplan för förskolan 98) som reviderades 2010. I läroplanen står det att förskolan ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att personalen ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för ditt barns skull, även om den också ska göra det möjligt för dig att arbeta eller studera. I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande.

Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barnens språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin