Kontakta Stengången

Stengången
Telefon: 090-16 48 52
E-post:

Besöksadress: Glimmervägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Stengången inrymmer fyra åldershomogena avdelningar. Här erbjuds en varierad utemiljö med bland annat gungor, sandlåda, skogspartier och isbana under vintern. Stengången har en specialpedagog knuten till förskolan. Förskolan ligger nära bibliotek, universitet, skolor, handelsområden och naturområden. Goda förbindelser med kollektivtrafik finns.

Hem och förskola

Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar trivs hos oss på Stengången. Alla föräldrar ska kunna lämna sina barn på förskolan förvissade om att barnen är trygga och har det bra.

Läs om hur introduktion går till hos oss.

Öppen dialog med alla barns föräldrar är betydelsefullt och vi uppmuntrar alltid föräldrar att prata med oss pedagoger om de har några funderingar eller synpunkter. Vi finns här för er föräldrar, liksom för era barn. Utöver den dagliga kontakten erbjuder vi utvecklingssamtal två gånger per år, föräldramöten, föräldraråd och trevliga sammankomster för både barn och vuxna (t.ex. grillfest och Lilla vasaloppet) i syfte att skapa gemenskap mellan förskola och hem.

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. [...] Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö 98/10, s. 13).

Trygghet och trivsel

En förutsättning för att barn ska kunna utveckla goda sociala relationer är att varje barn känner trygghet och uppskattning. Alla barn ska få känna delaktighet, ges goda förutsättningar att utveckla tillit till den egna förmågan, känna sig sedda, respekterade och stödjas i utvecklandet av ett fungerande språk.

Identitetsutveckling, lärande och språk hänger samman. Därför lägger vi på Stengången stor vikt vid dessa områden. En god självkänsla och förmåga att fungera i sociala sammanhang ger de bästa förutsättningarna för harmoniska barn som kan förverkliga drömmar och fungera socialt nu och i framtiden.

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. [...] Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. (Lpfö 98/10, s. 4–5).

Utveckling och lärande

Avdelningarna på Stengången är åldershomogena för att vi på bästa sätt ska kunna anpassa miljö, material och pedagogiska aktiviteter efter barnens kompetens och intressen. På Stengången får barnen möta engagerade pedagoger som finns nära och stöttar, utmanar och uppmuntrar dem till att prova på och gå ett steg längre i sitt lärande.

I samspel med andra ges barnen möjlighet att utvecklas emotionellt, språkligt, socialt, matematiskt, estetiskt och motoriskt genom olika projekt och genom att vi fångar lärotillfällen i vardagen. Barnen får även träna sig i att undersöka och reflektera genom olika experiment. Vi tror på alla barns egna förmåga, vilja och kraft att lära.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. [...] Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. (Lpfö 98, s. 6–7).

Barns inflytande och demokrati i fokus

Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt årshjul. I början av varje termin dokumenterar och reflekterar vi pedagoger kring barnens intressen och behov för att sedan ta utgångspunkt i dessa vid utformningen av olika projekt.

Redan från tidig ålder visar vi barnen att vi tror på deras förmåga och ger dem möjlighet att påverka sin situation bland annat genom aktiva val i pedagogiska aktiviteter, försök till egen påklädning och bortdukning efter måltider.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av verksamheten.
(Lpfö 98, s. 12).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin