Kontakta Haga

Haga
Telefon: 090-16 19 82
E-post:

Besöksadress: Norra Majorsgatan 25

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här på förskolan Haga finns sex avdelningar; Kristallen, Ovalen, Trumman, Trumpeten och Hammaren som är uppdelade i åldersnära grupper samt Snäckan som är åldersblandad. Snäckan har en hörselverksamhet. Det innebär bl.a. att all personal har teckenspråkskompetens, lokalerna är anpassade för döva barn och barn med hörselnedsättning, det finns teknisk utrustning speciellt anpassad för verksamheten m.m. Avdelningen är i första hand för döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som har anhöriga, närstående som är döva eller har hörselnedsättning.
Våra traditioneröppnas i nytt fönster
Barn med hörselnedsättningöppnas i nytt fönster

Kommunikation – förutsättning för lärande

I samspelet med andra utvecklas kommunikationen och där är olikheter en tillgång. Vi vill ge möjlighet att utveckla olika kommunikationsvägar för att möjliggöra alla barns delaktighet. Därför har förskolan som mål att alla pedagoger ska ha goda kunskaper i teckenspråk/tecken som stöd. Vi använder oss även av bilder som hjälpmedel i kommunikationen. Vi vill möta barnet där det befinner sig genom att vara närvarande pedagoger som fungerar som stöd och språkbrygga i lek och samspel.

Trygghet

Trygghet är ett grundläggande behov för alla människor. Det är även grunden för alla människors utveckling. Utan trygghet finns inget att bygga vidare på. Med hjälp av tydliga rutiner och regler, anpassad miljö och närvarande pedagoger vill vi att barnen tryggt ska kunna utforska och lära tillsammans. För att lyckas med detta delar vi upp barnen i mindre grupper under vissa delar av dagen. I möjligaste mån ser vi pedagoger till att vara där barnen är och utforskar tillsammans det som de för stunden fångas av.

Bli hörd och sedd

Det ska vara möjligt för alla att vara med oavsett förutsättning. För det så krävs det närvarande, samspelande pedagoger som kan stötta och agera språkbrygga genom till exempel teckenhjälp. Barn och föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten, det skapar demokrati.

Delaktighet

Vi synliggör barnens delaktighet i förskolan genom aktiviteter som:

 • Samling
 • Aktivitetsgrupper/Gymnastik
 • Veckans barn
 • Samtal och samspel
 • Val i den fria leken
 • Barnintervjuer 

Föräldrar är delaktiga i förskolans verksamhet via: 

 • Föräldrarådet
 • Föräldramöten
 • Veckobrev
 • Daglig kontakt på förskolan.

Rörelse

Genom rörelse utvecklar vi en djupare förståelse för begrepp och rumslighet via:

 • Gymnastik/rörelselek
 • Promenader till skogen/lekparker
 • Rörelserummet – fri dans framför stora speglar, möjligheter att bygga egna hinderbanor.
 • Förskolans gård där barnen gungar, klättrar, balanserar, cyklar, springer, hoppar rep etc. På vintern har vi ett skidspår och pulkabacke finns uppskottad på gården.

“Ögon kan se och öron kan höra
men händer vet bäst hur det känns att röra.
Huden vet bäst när någon är nära.
Hela kroppen behövs för att lära.”

Titti Olsson

Träffar som ger trygghet inför förskoleklass

En gång i månaden under hela läsåret träffas femåringarna och förskoleklassen och leker tillsammans i skogen eller förskoleklassens lokaler. Detta för att femåringarna ska få en inblick i förskoleklassens verksamhet. De får samtidigt en chans att bygga upp en trygghet och lära känna lärarna och de blivande klasskompisarna inför att de ska börja i förskoleklass kommande läsår. Förskoleklassbarnen får i sin tur träffa sina gamla kompisar och fröknar från tiden när de själva gick i förskolan. Efter att ha jobbat på detta sätt under flera års tid kan vi se skillnad vid övergången från förskola till förskoleklass i jämförelse med de barn som inte fått samma upplevelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2020
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Robert Röst