Kontakta Fyren

Fyren
Telefon: 090-16 37 71
E-post:

Besöksadress: Segelbåtsvägen 40

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Temainriktat arbetssätt

Bild

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2010) ska verksamheten bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Förskolan ska erbjuda en miljö som inspirerar barn till att utforska omvärlden och det poängteras att verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen, behov och åsikter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa en mångfald i lärandet.


Vi stimulerar fantasi och utforskande

Med ett temainriktat arbetssätt ges möjlighet till barns eget utforskande och problemlösande och detta blir ett medel för kompetens- och identitetsutveckling. Enligt Skolverket (2005) kan de teman som behandlas i det lek- och temainriktade arbetssättet omfatta allt i områdena natur, kultur och samhälle. Här framskrivs att redan de allra yngsta barnens strävan är att utveckla förståelse genom att undersöka, pröva och utforska omgivningen med alla sinnen. Barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande stimuleras i experimenterande och utforskande lek samt i skapande verksamhet. Det starka samband som finns mellan lek, kreativt skapande och ett nyfiket och utforskande förhållningssätt är den syn som genomsyrar läroplanen för förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin