Kontakta Fröhuset

Fröhuset
Telefon: 090-16 20 02
E-post:

Besöksadress: Fruktvägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

På Fröhuset arbetar vi efter läroplanen Lpfö-18, den beskriver tydligt de mål som ska ligga till grund för vår verksamhet. Vi är också inspirerade av pedagogik som har växt fram i staden och regionen Reggio Emilia i Italien.

Den förskola som barnen/familjen möter ska utgå från att varje barn är unikt med olika förutsättningar och som lär sig i samspel med sin omgivning. De ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Vi vill ta tillvara på barnens egna drivkrafter och förmåga till att lära och använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskap. Vi vill även stimulera barnen att komma vidare i sin utveckling med utmaningar och nya erfarenheter.

Barnens lärande i centrum

Förskolans läroplan betonar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig, utmanande och lärorik. Den betonar vikten av barns lek och den respekt vi måste visa barnen för det de provar och lär sig genom lek. I leken utvecklar barnen också sina sociala förmågor. Varje år genomförs utvecklingssamtal för att följa upp barnets lärande och utveckling.

Värdegrundsarbete

På förskolan ser vi alla barn som unika och det är därför viktigt att både föräldrar, barn och pedagoger har inflytande i förskolans verksamhet. För oss är trygghet och tillit grunden för ett livslångt lärande och vi utgår hela tiden från barnens egna behov.

Vi arbetar aktivt med vänskap både bland de äldre och yngre barnen och det är ett ständigt pågående projekt på förskolan med olika aktiviteter kopplat till arbetet med trygghet. Vår likabehandlingsplan är ett levande dokument som genomsyrar förskolans arbete.

Mångfald

Olikheter ger möjligheter och mångfald. Vår förskola vill spegla samhället i övrigt och ge barnen viktiga verktyg inför framtiden genom att visa att olikheter berikar. Alla människor är lika värda och alla ska behandlas med respekt.

Samverkan förskola – förskoleklass

Övergången från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn och föräldrar. På Tegs skolområde arbetar vi för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska organiseras på ett sätt som ger barnet en god förberedelse. Vi samarbetar med förskoleklassen på Böleängsskolan som ligger I vårt upptagningsområde. Förskolechefer, rektorer och pedagoger på området har arbetat fram en struktur för hur överföringar mellan förskola och förskoleklass ska se ut.

Samverkan förskola – hem

Att börja förskolan är en spännande tid  och vi på Fröhuset vill arbeta för ett gott samarbete från dag ett. Ni föräldrar är experter på era barn och en god samverkan med er är av yttersta vikt. Vi vill att både ni och era barn ska känna trygghet och att ni föräldrar får inblick i verksamheten och har möjlighet att påverka. En gång per termin bjuds föräldrarna in till föräldraråd för att diskutera bland annat barngrupper, utemiljö, säkerhet, verksamhetsfrågor, ekonomi med mera.

Läs mer om vår introduktion.

Förskolemiljö

För att väcka barnens nyfikenhet och lust måste miljön anpassas efter barnen. Vi vill att barnen själva ska kunna ta fram det material de vill arbeta med. För oss är det viktigt att barnen själva har tillgång till det som förskolan kan erbjuda. Miljön ska vara säker och  tillräckligt spännande för att stimulera utvecklingen hos alla barn.

Lärande för hållbar utveckling

På Fröhuset försöker vi arbeta så hållbart som möjligt. Vi har återkommande dialoger med barnen om att vara rädd om naturen och miljön. Vi uppmanar barnen att vara rädd om leksaker och det pedagogiska materialet vi har. Våra inköp minskas genom att satsa på kvalitet istället för kvantitet, vi ökar användandet av naturmaterial. I vår skrotverksad är det nästa uteslutande återvinningsmateria som barnen arbetar med. Barnen tar inte hem sina alster i någon högre utsträckning utan pärlor och övrigt återanvänds Vid inköp av leksaker begär vi produktblad och arbetar för att det ska vara så fritt från gift och kemikalier som möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin