Kontakta Tomtebogårds skola F–3

Tomtebogårds skola F–3
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ny skolorganisation

Eftersom nuvarande lokaler på Tomtebogård och Sjöfruskolan inte motsvarar behovet för ett ökat antal elever inför hösten 2017, planeras en ny skolorganisation i området. Se prognos. Länk till annan webbplats.  En lokalutredning pågår på befintliga lokalers användbarhet och deras geografiska läge och utifrån pedagogiska och sociala aspekter.

Ny skolorganisation - presentation 2016-10-04 , 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

För att hålla er uppdaterade i vad som hänt i processen kommer vi lägga ut nyhetsbrev. Klicka på länken för det nyhetsbrev du vill läsa, så öppnas det i ett nytt fönster.

Nyhetsbrev 1 - December 2016 , 262.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 2 - Januari 2017 , 200.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 3 - Januari 2017 , 188.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 4 - Februari 2017 , 229.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om ny skolorganisation?

Ställ din fråga här så återkommer vi till dig. Alla som ställer en fråga får svar eller återkoppling inom en vecka. Tänk på att kontrollera att du uppgett korrekt e-postadress innan du skickar din fråga.Hur besvaras frågorna?

Alla frågor som ställs registreras av Sjöfruskolans administratör. Frågorna besvaras sedan av Tomtebos rektorer och förskolechefer samt för- och grundskolechef som också är ytterst ansvarig för svaren. Frågor av mer generell karaktär eller frågor som förekommer ofta läggs in i FAQ-listan nedan. Alla som skriver en fråga och uppger e-postadress får ett personligt svar.  

FAQ - Vanliga frågor och svar

Varför skyndsam hantering för att få klar klassorganisationen F-3 på två skolor?

6 februari är det skolval. För att föräldrar ska kunna hävda syskonförtur när de välja förskoleklass på Sjöfruskolan eller Tomtebogård behöver de veta var äldre syskon har sin placering.

Varför flyttas fler klasser än årskurs 3 till Sjöfruskolan?

För att få en bra åldersfördelning på båda skolorna valde vi att flytta två klasser i varje årskurs till Sjöfruskolan istället för att ha fyra klasser i årskurs 3 och två förskoleklasser. De ger eleverna möjlighet till fler kamrater i närliggande ålder på båda skolorna. Det ger också möjlighet för kollegialt utbyte mellan lärare som undervisar i samma åldersgrupp.

Vilka lärare får mitt barn?

Utgångspunkten är att klasslärare följer sin klass. En pedagog (från fritids eller förskoleklass) kommer även att följa eleverna från förskoleklass till årskurs 1.

Hur säker är utemiljön på Sjöfruskolan för yngre elever?

Sjöfruskolan är byggd för elever från förskoleklass till årskurs 9. 2013/14 gick det elever i årskurs 1 på Sjöfruskolan och innan högstadiet startade år 2009 hade vi förskoleklass på båda skolorna. Trafiksituationen har sedan dess förändrats och oro för säkerheten har lyfts. Skolledningen ska tillsammans med representanter från verksamheten träffa fastighet i februari för att gå igenom säkerheten i innemiljön och utemiljön på Sjöfruskolan.

Hur kommer klasserna och fritids organiseras på Sjöfruskolan?

Förskoleklass – årskurs 3 kommer att ha sina klassrum och fritidsverksamhet i skoldelen som är närmast Sjöfruvägen. Eleverna i årskurs 4-6 kommer i huvudsak att flytta till de lokaler som årskurs 7-9 nu använder, det vill säga klassrummen kring torget i anslutning till huvudentréen. Eleverna i årskurs 4-6 får även en egen avdelning för fritidklubb.

Varför bygger ni inte en ny skola på Tomtebo?

Vi har inte tidigare haft det befolkningsunderlaget som krävs för att bygga en helt ny skola tidigare. Ett behov av ex. 10 nya klassrum försvarar inte ett beslut att bygga en helt ny skola. Det har försvårat planeringsprocessen. Att ta fram en planeringsprocess samt investeringsplan för ett objekt tar minst 3-5 år.

Hur ser prognosen ut för antalet elever i området?

Prognosen visar en ökning med ca 53 elever för 2017 och en ökning med 195 elever till och med 2024.

Varför blir det ingen långsiktig lösning?

Vi arbetar med att se över olika alternativ och frågan är större än Tomtebo och Ålidhem eftersom vi ser över hela Umeå kommuns skolstruktur.

Om vi ska fylla Norra Ålidhemsskolan så blir kommunen utan evakueringsskola. Hur tänker man kring det?

Vi tittar på olika alternativ till evakueringslösningar där grunden är att vi ska undvika tillfälliga förhyrningar och där vi ska nyttja befintliga kommunala lokaler i så stor utsträckning som det går.

Kommer barn som nekats plats på Tomtebo att rymmas i ”den nya lösningen”?

Vi vet att det finns ett antal barn och elever som tyvärr inte har inrymts på Tomtebos skolor tidigare och som hänvisats till Ålidhems och Carlshöjdsskolan. När vi nu tillskapar fler elevplatser genom att flytta skolverksamhet från Sjöfruskolan till Norra Ålidhemsskolan ska det på ett bättre sätt möjliggöra för de yngre barn och elever som tidigare inte fått plats att välja skola i det absoluta närområdet.

Hur kommer organisationen se ut för de yngre barnen och kommer alla som bor på området att få plats?

Skolledningen tillsammans med skolans personal ser över alternativa organisationer på Tomtebogård och Sjöfruskolan för eleverna i årskurserna F-6. I den nya skolorganisationen från hösten 17/18 så kommer vi att kunna bereda plats för alla barn inom upptagningsområdet som söker förskoleklass.

Hur arbetar ni för att bibehålla personal och säkra deras arbetsmiljö?

Umeå kommun och således även rektorer arbetar medvetet med medarbetarskap. Lärares kompetens ser vi som mycket betydelsefull för att bibehålla och utveckla verksamhetens kvalitet. I ett förändringsarbete är det viktigt att ge medarbetare möjlighet till delaktighet inför en förändring och även möjlighet att påverka genomförandet av förändringen. En nära dialog med enskilda medarbetare, skyddsombud och via facklig samverkan ger oss ledare möjlighet att möta risker och brister i arbetsmiljön med lämpliga åtgärder.

Hur mäts skolvägen till Norra Ålidhem

Det är närmaste gång/cykelväg som mäts för att bedöma rätten till skolskjuts. Avstånd mäts i den skolskjutsdatabas kommunen använder sig av.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Helen Waara