Kontakta Röbäcks skola F–6

Röbäcks skola F–6
Telefon: 090-16 59 40
E-post:

Besöksadress: Stenhuggarvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Röbäcks skola ligger på landet men ändå nära staden. Vi är en liten skola där vi arbetar för att alla ska känna sig trygga. 

Röbäcks skola har cirka 160 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har en tydlig uppföljning av elevers lärande på grupp- och individnivå. Elever skattar högt trygghet och trivsel i våra enkäter. Skolan värnar om att hålla traditioner som storsjung i samband med FN-dagen, jul och påsk.

Undervisningen sker på ett tydligt och strukturerat sätt. Lässtrategier och läsförståelse sker i alla klasser. Tidiga insatser till elever i behov av stöd samt extra anpassningar i klasserna är en naturlig del av skolans arbete.

Social kompetens

För oss är det viktigt att skapa ett arbetsklimat som tillsammans med olika former av kunskaper ger barnen tillit till medmänniskor oavsett ålder och en beredskap att möta förändring och nya förutsättningar. I vårt likabehandlingsarbete arbetar vi kontinuerligt med att eleverna ska ha en förståelse och handlingsberedskap för att vi alla är olika och att olikheter är en tillgång. Under året jobbar vi strukturerat med främjande arbete kring diskrimineringsgrunderna och uppföljningar av elevers trygghet, trivsel, konflikter och kränkningar.

  • Elevernas utveckling sker i samspel med andra, både barn och vuxna.
  • Synliggöra varje enskild elev och samtidigt skapa vi-känsla.
  • Samtal om olika språk, ursprung och mångfalden i klassen.

Språklig medvetenhet (svenska, engelska)

För att eleverna ska utveckla språklig medvetenhet och stimuleras till att vilja lära sig läsa och skriva arbetar vi kontinuerligt med läsförståelse och lässtrategier i alla klasser. Den dagliga läsningen är en naturlig del i klasserna. Författarbesök är ett uppskattat inslag och bokas när tillfälle ges. I de lägre åldrarna jobbar eleverna med olika arbetssätt och bl.a "Att skriva sig till läsning", ASL för att utveckla läs- och skrivförmågan.

Matematik

Via matematiska begrepp och praktisk matte utvecklar eleverna grundläggande matematisk medvetenhet och tänkande. Förståelse och erfarenhet av hur matematik kan användas i vardagssituationer är en naturlig del.

Digital kompetens

På skolan försöker vi hålla ett högt tekniskt kunnande. Vi använder och introducerar de tillgängliga program som kan öka elevers digitala kompetens. Detta ser vi som en naturlig del till elevers lärande och motivation. Personalen arbetar aktivt för att tillägna sig en digital kompetens att möta de nya målen i läroplanen.

Ansvar och inflytande

Eleverna har möjlighet att påverka både arbetsmiljö och innehåll i skolan. Klassråd, fritidsråd och elevråd är en naturlig del av skolans systematiska arbete. Här kan eleverna få inflytande i innehållet och det som är skolans viktigaste gemensamma frågor, som till exempel skolans ordningsregler.

Natur och Miljö

Skolan är belägen nära skog och fritidsanläggningar. Det är viktigt att eleverna tar till sig kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling och vi jobbar med källsortering och återvinning. Eleverna är regelbundet ute i naturen och mycket av leken och aktiviteterna i skog och lekpark utanför skolgården. Här hittar vi också naturmaterial som vi använder till skapande verksamhet.

Förskoleklass

Förskoleklass som tar vid i förskolans pedagogik och skapar en naturlig övergång till skolans miljö och pedagogik. Syftet är att stimulera varje barns utveckling och lärande. Detta sker genom lek, skapande och arbete, med en helhetssyn på elevens behov.

Fritidsverksamhet

Skolan har tre fritidsavdelningar, Loftet, Mitten och Fantazia. Personalen arbetar nära varandra och alla barn känner till all personal. Fritids använder sig av Röbäcks närmiljö där utflykter sker till lekparker och skogsmiljö. Personalen kompletterar skolans lektioner genom att fortsätta med aktiviteter som skapat intresse hos eleverna. Aktiviteter utomhus är ett naturligt inslag men även rörelselek i den lilla idrottshallen som skolan har.
Närvaron registreras med Tempus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022
Sidan publicerad av: Lena Hellgren