Kontakta Linblommans skola F–6

Linblommans skola F–6
Telefon: 090-16 59 06
E-post:

Besöksadress: Sönkmyrvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Linblomman skola ligger 4 kilometer söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd, där några nya bostadsområden har vuxit upp. Linblomman är omgiven av en skog där man funnit en mängd fynd från bronsåldern. Intill skolan rinner Röbäcken. Namnet på skolan anknyter till forna dagar då man odlade och beredde lin i Röbäck.

Utemiljö

Linblomman har en egen skolskog alldeles inpå knuten. Den används flitigt under naturdagar, raster och uteverksamhet. Vi har bl a gjort permanenta rastplatser, vindskydd och en kälkbacke. I anslutning till Linblomman ligger Röbäcks idrottsplats med   bl a fotbollsplaner, isbana, tennisbana och motionsspår. I området finns även en ny fin idrottshall, Elofssonhallen och konstgräsplan.

Att skriva sig till läsning (ASL)

Vår läs-och skrivinlärning bottnar  i arbetssättet Att skriva sig till läsning vilket betyder just det, att eleverna lär sig läsa genom skrivandet. Detta gör vi genom att använda datorn som skrivverktyg och vi lägger det finmotoriskt svåra bokstavsformandet med penna åt sidan i första klass. Arbetssättet bygger på engagemang och gemensamt skapande samt att eleverna känner att deras arbeten har tydliga mottagare vilket innebär att deras arbeten är viktiga på riktigt. Redan från första klass blir eleverna författare, läsare, vana bloggare, användare av digitala program men framför allt får alla lyckas, en tro på sig själva och därmed lust att lära!
Läs mer om ASL

IT

Vi är bra på att anamma ny teknik och arbetar dagligen med IT- verktyg så som smartboards, datorer, chromebooks och lärplattor. Dessa verktyg är lättillgängliga och en naturlig del av vår undervisning. Vi anser att detta är en viktig del av undervisningen då det utgör en stor del av elevernas vardag samt ökar lusten till lärande. Elevernas “spelplan” är vår “spelplan”. En del av de program vi använder är google-drive, talsyntes, olika presentationsprogram, tankekartor, bildstöd m.fl. Under hösten 2017 har alla lärare jobbat fortbildat sig kring Digitalt berättande genom skolverkets digitala fortbildning.

Lärandet

På Linblomman värnar vi om alla skolämnen.  Vi vill att eleverna ska tycka att lärande är lustfyllt och viktigt. Vi utgår från våra styrdokument och följer upp eleverna genom observationer, samtal och diagnoser. Vi möter upp varje elev utifrån dess förmågor och specifika lärstil för att undervisningen ska vara så bra som möjligt. Elever i behov av mer stöd möter vi upp exempelvis genom ”intensivperioder”. Pedagogernas synsätt är ”alla barn är allas barn” och att alla kan lära sig saker, vilket är en trygghet både för eleverna och pedagogerna.

Vi fokuserar mycket på HUT (hållbar utveckling), elevinflytande, värdegrund och utepedagogik för att utveckla varje individ till sunda demokratiska medborgare. Vi satsar extra på NTA (natur och teknik för alla), ASL (att skriva sig till läsning), läsförståelse, IT och matematik.

Läsförståelse

Alla pedagoger arbetar  med läsförståelsemodeller som utvecklar elevers förståelse av olika texter. Eleverna tränas i att kunna använda olika strategier för att förstå en text, t.ex att ställa en hypotes, läsa mellan raderna, dra egna slutsatser samt ställa frågor och sammanfatta texter. Dialogen och läsförståelsen är viktig i alla skolämnen. Vi lär tillsammans och av varandra. Alla pedagogerna har fått kompetensutveckling i läsförståelse.

Matematik

Under läsåret 2014/2015 har alla pedagoger på Linblomman skola, som jobbar med matematik, deltagit i mattelyftet vilket är en nationell satsning på matematik. Vi arbetar mycket med problemlösningsstrategier, olika inlärningssätt, begreppsuppfattning, och värdesätter bra och konkret material i vår undervisning. Forskning visar att man lär mycket då man jobbar tillsammans. Ett av de arbetssätt vi fokuserar på är EPA – enskilt, par alla.

NTA

Vi på Linblomman jobbar med NTA (natur och teknik för alla) i årskurserna 2–4. NTA skapar en helhet kring lärandet som ger pedagogen och eleverna utrymme för att skapa nyfikenhet, lust och struktur i elevens lärande. NTA bygger på ett vetenskapligt arbetssätt som utgår från en forskares arbetssätt. Detta gör man med ett frågebaserat och undersökande arbetssätt. De ämnen vi jobbat med är: flyta sjunka, väga balansera, elektricitet, från frö till frö, rörelse och konstruktion samt matens kemi. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Fritids

Linblomman har tre hemvist - Sörgården, Mellangården och Junibacken. Vi  har fantastiska möjligheter till varierad utevistelse. I direkt anslutning till fritidsavdelningarna  finns både elljusspår, fotbollsplan, skridskoplan, grönområden och en underbar skog, i vilken vi också har byggt fasta rastplatser, vindskydd och aktivitetsbanor. I fritidshemmets verksamhet har vi möjlighet att nyttja skolans lokaler. Vi har tillgång till skolbibliotek, gymnastiksalar, datorer, slöjdsalar och bildsalen. Fritidsavdelningarna utformar aktiviteter utifrån barnens egna önskemål och intressen. På så vis skapar vi en meningsfull fritid för våra elever.

Vi arbetar aktivt för att vår miljö ska främja lärande, trygghet och glädje för alla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Publicerad: 20 april 2017
Sidan publicerad av: Erik Johan Bergvall