Kontakta Innertavle skola F–5

Innertavle skola F–5
Telefon: 090-16 27 66
E-post:

Besöksadress: Innertavle 29

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vår skola

På skolan finns elever från förskoleklass till åk fem. Undervisningen sker i åldershomogena grupper. Fritidshem och skola samverkar under skoldagen vilket bidrar till fler pedagoger under lektionstid. Skolan samverkar också med förskola/familjedaghem för att skapa kontinuitet och trygghet för barn och elever. Elevklimatet är tryggt och lugnt, bland annat tack vare ett väl fungerande likabehandlingsarbete.

Inflytande

På Innertavleenheten har vi ett skolenhetsråd där föräldrar, pedagoger och rektor träffas två gånger per termin. Där diskuteras enhetens aktuella frågor och framtida utveckling. Alla klasser på Innertavle skola har klassråd en gång per vecka. Idéer och synpunkter tas sedan vidare till elevrådet som leds av rektor. Förutom elevråd finns det också ett miljö- och matråd samt ett trygghetsråd. I dessa ingår representanter från varje klass samt ansvariga pedagoger.

Historia

Bild

Bild tagen framför gamla skolbyggnaden år 1946

Från 1900-talets början finns det muntliga uppgifter om var skolan varit inrymd samt vilka lärare som verkat där. Fram till 1917 gick alla barn tillsammans i en klass med en lärare.

Skolan var inhyrd hos Ol. Petter Sandström i en gård. Lärare var Ester Hellberg-Tafvelin, hon var född i Innertavle och arbetade här mellan 1903-1911. Ett år var sedan fru Carlberg lärarinna. Alma Rehn kom till Innertavle 1912  och stannade kvar som lärare till 1917. Det sista året som Alma undervisade i skolan, tillkom det även småskollärare. De hade klasserna 1-2 respektive 3-6.

Lärarna

Första småskollärare var Hilma Pettersson. Småskolan höll till i en stor timmergård som stod mitt emot missionshuset. Huset är nu rivet. År 1918 kom Elisabeth Hjortek samt småskollärare Alma Zakrisson till Innertavle. De kom att arbeta tillsammans vid skolan under närmare 30 år och finns därför i många barns minne. Skolan var då flyttad till en lång västerbottensgård, som låg efter Sillviksvägen. Huset revs på 50-talet och blev sommarstugor i Sillviken.

När så den skola, som fortfarande används, byggdes 1929 fick lärarna sina bostäder där. Elisabeth Hjortek bodde med sin familj i nedre lägenheten. Alma Zakrisson bodde på övervåningen (nuvarande personalrum). Hon var älskad av barnen, mild och god. För byn kom hon att betyda mycket genom bland annat sina musikaliska strävanden.

Skolhuset

Skolhuset inrymde två skolsalar med en korridor. I varje skolsal fanns också ett materialrum, där skrivböcker och planscher för undervisningen förvarades. Under huset, med ingång utifrån hade lärarna sin matkällare. I en uthuslänga hade lärarna tvättstuga och där fanns även dass och vedbodar.

Sedan 1960-talet används inte lärarbostäderna längre. I nedre lägenheten inrättades skolbespisning år 1966. Före denna tid var skolbespisningen något år i den uthuslänga där tvättstugan låg.

Centralvärme drogs in på 1940-talet och ett rum i källaren byggdes om till vattentoalett under 1950-talets senare del.

Uthusbyggnaden stod då stundtals tom men kunde sporadiskt användas som gymnastiksal. 1973 överlät skolmyndigheterna byggnaderna till Innertavle bygdegårdsförening.

På skolgården står idag stora björkar. Dessa planterades ca 1930 av eleverna, som hade trädgårdsskötsel på skolschemat.

B-skola

Undervisningen bedrevs i B2 form (klasserna 1-2 resp.3-6) fram till 1947 då det tillkom även 7:de klass för Innertavlebarnen. De två första åren fick barnen åka buss till Östtegs skola. Bussen var en särskild skolbuss som hämtade alla skolbarn från Yttertavle samt de från Innertavle som gick i 7:de klass. 

När det sedan blev större elevantal så infördes B1 form med tre lärare. Det fanns då inte lokaler för tre klasser i skolan. Lilla salen i missionshuset hyrdes för att lösa problemen med skollokal. Klasserna 3 och 4 kom att gå i missionshuset så de fick en bit att gå när det blev lunch, ty matbespisningen var uppe i stora skolan. 

9-årig grundskola

När den 9-åriga grundskolan genomfördes sändes barnen i klass 7–9 till Tegs skola. Ett år gick de i Grubbe, därefter Haga men när Ålidhemsskolan var färdig 1978 så flyttades Innertavle och Yttertavle högstadiebarn till denna skola.

Under slutet av 1970-talet började byggandet av nya villaområden i byn. Detta medförde att unga familjer flyttade in och barnantalet ökade kraftigt. Skolan blev för liten, men lokalbristen avhjälptes genom att skolstyrelsen placerade baracker på skoltomten.

Uppgifterna är hämtade från boken "Innertavle genom tiderna".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin