Kontakta Hedlundaskolan F–6

Hedlundaskolan F–6
Telefon: 090-16 27 18
E-post:

Besöksadress: Lilla gatan 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Kunskap, trygghet och glädje är ledorden för vår skola! På Hedlundaskolan arbetar engagerad personal som skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling där eleverna har ett stort inflytande över sin skolgång.

Vi gör varandra bra

På vår skola arbetar vi tillsammans och gör varandra bra! Vi lär av och med varandra. Personalen arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och möter våra elever med höga förväntningar och utifrån deras förkunskaper. För oss är det viktigt med en skola för alla där olikheter utvecklar tolerans och solidaritet.

En röd tråd genom elevens skolgång

Vi strävar efter att skapa en likvärdighet och en röd tråd genom elevens skolgång, från förskoleklass till och med årskurs sex. Vi vill att eleven ska känna en trygghet i en sammanhållen struktur för undervisningen, bland annat genom att vi jobbat fram en gemensam lektionsstruktur som används i alla årskurser. Vi arbetar även med olika typer av anpassningar i undervisningen, däribland bildstöd.

Våra olikheter är en styrka

Från och med hösten 2020 kommer nyanlända elever i årskurs 4-6 att inkluderas direkt i våra reguljära klasser. Skolan har en lång erfarenhet av att arbeta med mångfald, olika språk, intressen och kulturer vilket vi ser gynnar alla elevers skolgångframgång och måluppfyllelse.

Förskoleklassen - en bra start på skolan

I förskoleklassen får barnen lära känna skolans värld i sin egen takt. Leken står i centrum och de lär sig matematik och språk på ett lustfyllt sätt. Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttryckformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse är de kunskapsområden som ska ingå i verksamheten.

Fritids - ett komplement till skolan

Fritidsverksamheten kompletterar skolan och här har barnen möjlighet till både fria och planerade aktiviteter. Vår fritidsverksamhet är åldersindelad och har två hemvisten: Lilla Pärlan och Stora Pärlan. För de äldre barnen finns även Fritidsklubben.

Skolans utvecklingsområden

Vi är en lärande organisation som arbetar aktivt med att utveckla arbetet på vår skola. För läsåret 19/20 har vi valt att fokusera på följande utvecklingsområden med ett kooperativt lärande som grund:

  • Öka måluppfyllelsen för samtliga elever med särskilt fokus på pojkar genom att stärka pedagogernas bedömningskompetens, fortsatt utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen med särskilt fokus på läsning och matematik samt öka kunskapen kring genus och ha ett ökat genusperspektiv i vår undervisning.
  • Öka tillgängligheten i lärmiljön och för eleverna i deras lärande med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel och digitala estetiska uttrycksformer.
  • Öka medvetenheten kring hållbart lärande för elever och pedagoger.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin