Kontakta Hagaskolan F–9 med anpassad grundskola

Hagaskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 26 83
E-post:

Besöksadress: Utmarksvägen 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Anpassad grundskola*

På Hagaskolan finns anpassad grundskola som är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

*Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola 2 juli 2023.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Undervisningen sker med stöd av lärare, förskollärare, ämneslärare, speciallärare, specialpedagoger, fritidspedagoger samt resurspedagoger. Pedagogerna har bland annat specialkompetens inom komplicerad läs- och skrivinlärning, matematiksvårigheter, autism och ADHD. Vi har en hög personaltäthet för att på ett stärkande och utvecklande sätt föra eleverna framåt i deras kunskapsinhämtning och i deras socialisering och anpassning till det kommande vuxenlivet.

Vi utarbetar individuella utvecklingsplaner tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare som sedan utvärderas och utvecklas löpande under läsåren. Våra elever undervisas i de praktiskt estetiska ämnena, som musik, idrott, slöjd samt hem- och konsumentkunskap av Hagaskolans ämneslärare. Undervisningen bedrivs i små klasser i väl anpassade lokaler och klassrummens placering i den övriga skolan är noga utvalda för att skapa naturliga möten eleverna emellan och därigenom skapa och möjliggöra en optimal inkludering.

Verksamhetsbeskrivning

Vår verksamhet präglas av att vi visar respekt för varandra, vi lär oss ta ansvar för både oss själva och gruppen. Vi ser till varje elevs behov och förmåga och skapar både vad gäller metodval och arbetstakt, en individuellt anpassad inlärningssituation. Undervisningen sker både i grupp och individuellt och vi arbetar i alla inlärningssituationer med tydliggörande pedagogik. För oss är det självklart med elevinflytande och våra elever är efter förmåga alla delaktiga i såväl planering, genomförande som utvärdering. I vårt inkluderingsarbete med den övriga skolan arbetar vi även målmedvetet för att skapa en positiv atmosfär och ett tillåtande klimat. Utifrån elevernas förutsättningar erbjuder vi möjlighet att läsa efter grundskolans kursplan och att i ett eller flera ämnen ingå i en klass på grundskolan. Våra elever deltar alltid i skolans idrottsdagar, temadagar eller andra aktiviteter som anordnas på Hagaskolan.

Vi ser samarbetet med föräldrar som en viktig faktor för att på ett tryggt och utvecklande sätt föra eleverna framåt i sin utveckling.

I årskurs 9, sista året innan gymnasiet, arbetar vi tillsammans vår studie- och yrkesvägledare (SYV), intensivt med att stärka eleverna i sin självständighet.

Hur sker betygssättningen i anpassad grundskola?

Eleverna ska efter avslutad anpassad grundskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2022
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin