Kontakta Carlshöjdsskolan F–9 med anpassad grundskola

Carlshöjdsskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 48 40
E-post:

Besöksadress: Bärnstensvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Erasmusprojektet See and Act

About the project

Over the past decade extremism, racism and terrorist attacks have increased across Europe, threatening the safety of European citizens and the fundamental values of freedom, democracy, equality and respect for the rule of law. In response to these threats, and in order to support fundamental values that lie at the heart of the European Union, our schools aim at promoting democratic citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education to make our future world a better place.

Our multilateral project “SEE & ACT – Active Citizens Together” aims at encouraging secondary school students, to see and experience democracy in social and political life on different levels: democracy in their lives, in their local communities and in European institutions, thus, promoting active citizenship. However, they will also see and experience challenges to democracy and reflect on their impacts.

Aims

We will ensure that our students acquire social, civic and intercultural competences, by promoting democratic values and fundamental rights, social inclusion and non-discrimination, as well as active citizenship. Moreover, our students will enhance their critical thinking skills and media literacy resulting in a resistance to all forms of discrimination and indoctrination. We will ensure to promote intercultural dialogue through different forms of learning in cooperation with schools from Germany, Great Britain, Italy, the Netherlands, and Spain as well as stakeholders from different fields. This project plan defines our common objectives and phases to reach the above mentioned aims.

Meetings:

Sep. 2016 Barcelona Teachers-only Meeting - Planning
Oct. 2016 Barcelona “The Experiment – Experiencing Democracy”
Dec. 2016 Berlin ”Democracy in our Lives (Family and School)”
Mar. 2017 Flensburg “Democracy on State and Local Level”
Jun. 2017 London Teachers-only Meeting – Interim Report
Nov. 2017 Bergen ”Democracy in European Institutions”
Apr. 2018 Catania “Challenges of Democracy”
Nov. 2018 London "The impact of Brexit on European Democracy"
Fe 2019 Umea “Visions of a Future European Democracy"

Om projektet

Under det senaste årtiondet har rasism och terroristattacker ökat i hela Europa, detta hotar säkerheten för de europeiska medborgarna och de grundläggande värderingar om frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för rättsstaten. Som svar på dessa hot och för att stödja grundläggande värderingar som ligger till grund för den Europeiska unionen, syftar projektet till att främja demokratiskt medborgarskap och gemensamma värden som frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning för att göra vår framtida värld bättre plats.

Vår multilaterala projektet ”SEE & ACT - Active Citizens Together” syftar till att uppmuntra eleverna att se och uppleva demokrati i det sociala och politiska livet på olika nivåer: demokrati i sina liv, i sina lokalsamhällen och de europeiska institutionerna och därmed främja aktivt medborgarskap. De får också en möjlighet att se och uppleva utmaningar för demokrati och reflektera över konsekvenser.

Mål

Vi kommer att se till att våra elever förvärvar social, medborgerlig och interkulturell kompetens genom att främja demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter, social integration och icke-diskriminering, samt aktivt medborgarskap. Dessutom kommer våra studenter öka sitt kritiska tänkande och mediekompetens vilket resulterar i ett motstånd mot alla former av diskriminering och indoktrinering. Vi kommer att se till att främja interkulturell dialog genom olika former av lärande i samarbete med skolor från Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Spanien samt aktörer från olika områden.

Möten

September 2016 Barcelona Lärare endast - Planering
Oktober 2016 Barcelona ”The Experiment - Uppleva Democracy”
December 2016 Berlin ”Demokrati i våra liv (familj och skola)”
Mars 2017 Flensburg ”Demokrati för statlig och lokal nivå”
Juni 2017 London Lärare endast - Delårsrapport
November 2017 Bergen op Zoom ”Demokrati i de europeiska institutionerna”
April 2018 Catania ”Demokratins utmaningar”
November 2018 London "Konsekvenserna av Brexit för den europeiska demokratin"
Februari 2019 Umeå ”Visioner av en framtida europeiskt demokrati"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Sidan publicerad av: Jennie Asp