Kontakta Böleängsskolan F–6

Böleängsskolan F–6
Telefon: 090-16 52 70
E-post:

Besöksadress: Ormbärsvägen 14

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Böleängsskolan är en skola med årskurser från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan är har fyra hemvisten, ett för förskoleklass och tre hemvisten för skolåldrarna. Det hemvistet som eleverna hamnar på kommer vara det hemvistet eleven går på till och med årskurs 6. Detta för att bygga trygghet mellan elever, lokaler och lärare under hela skoltiden.

Skolmiljö

Vi försöker anpassa utemiljön så att den passar barnen och deras behov. Vi har en stor skolgård och utemiljön är av stor vikt för barnens utveckling. Vi har utvecklat ett koncept som vi kallar för Rastis. Rastis är med fritidspedagoger, som dagligen erbjuder en aktivitet eller lek till alla barn under lunchrasterna. Detta är en del i att ge barnen en meningsfull fritid.

Trygghet och trivsel

Böleängsskolan har kvalificerad och engagerad personal, bra lokaler, modern utrustning, skolmat i absolut toppklass och nära relationer mellan barn och vuxna

Mångfald

Olikheter ger möjligheter och mångfald. Vår skola vill spegla samhället i övrigt och ge barnen viktiga verktyg inför framtiden genom att visa att olikheter berikar. Alla människor är lika värda och alla ska behandlas med respekt.

Samverkan förskola – förskoleklass

På Tegs skolområde arbetar vi för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska organiseras på ett sätt som ger barnet en god förberedelse till sin nya verksamhet. Vi samarbetar med förskolklassen på Böleängsskolan som ligger I vårt upptagningsområde. Förskolechefer, rektorer och pedagoger på området har arbetat fram en struktur för hur överföringar mellan förskola och förskoleklass ska se ut.

Samverkan skola – hemmet

Att gå i skolan är en spännande tid  och vi på Böleängsskolan vill arbeta för ett gott samarbete med hemmen. Vi vill att både Ni och Era barn ska känna trygghet och att Ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och har möjlighet att påverka. Vi har ett skolråd som träffas två gånger per termin.

På Böleängsskolan arbetar F–6 utifrån läroplanen (Lgr 11). Läroplanerna beskriver tydligt de mål som ska ligga till grund för vår verksamhet och måluppfyllelse.

Se filmen om att börja förskoleklass hos oss

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin