Kontakta Västangård

Västangård
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Aktrisgränd 14

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

På Umedalen i Umeås västra utkant ligger Västangård förskola. En förskola med fyra avdelningar, där alla avdelningar har åldersblandade grupper 1–5 år. Närhet till skog och sjö finns inom gångavstånd och används flitigt. Förskolan ligger mitt i Umedalens skulpturpark, som inspirerar till många kreativa besök.

Trygghet

Vi lägger stor vikt vid barnens introduktion, som sker i ett nära samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger. Detta för att lägga grunden för en trygg och berikande vistelse hos oss.

Västangårds förskolas tankar kring den viktiga introduktionen. Vårt mål med introduktionen är att barnet ska känna trygghet och knyta an till nya människor, och vårdnadshavare ska få bli bekant/trygg med pedagoger, lokaler och verksamhet.
Du som vårdnadshavare är viktig för oss, eftersom det är du som är expert på ditt barn och när barnet nu ska öva sig att vara på förskolan är du också dess trygghet.

I förskolans läroplan, Lpfö 98/10, står "varje barn tillsammans med sina föräldrar ska ges en god introduktion i förskolan". Vi vill därför uppmana dig att vara med ditt barn i verksamheten dels för att göra barnet tryggt i en ny miljö, och också få en bild av hur det fungerar på avdelningen.

Eftersom vi alltid arbetar ur ett barnperspektiv är det ditt barns behov som styr antalet introduktionsdagar. Pedagogerna meddelar när de anser att det är dags att succesivt backa undan. Introduktionsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med ungefär två veckor.

Vi tycker att det är viktigt att barnen blir sedda och lyssnade på, vi bemöter barnen på ett respektfullt sätt för att stärka deras självkänsla till att “Jag kan och jag duger". Läs mer i vår likabehandlingsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lärande

Barn lär sig genom lek och socialt samspel. Vi pedagoger är “medforskare”, vilket innebär att vi tar till vara på barnens intressen, tankar och ideer och utgår från dessa i våra temaarbeten. Vi tycker att det är viktigt att samtala, reflektera, argumentera och problematisera tillsammans i arbetet med barnen.

Vi ser både inne- och utemiljön som viktiga för utveckling och lärande, och skapar  nya mötesplatser utifrån intresse och behov för att ge barnen möjlighet till lek och samspel.

Fantasi och kreativitet

Vi vill att barnens olika former av lek ska ges stort utrymme. Lika viktigt som det är att uttrycka sig i tal och skrift, är det att använda sig av drama, musik, rörelse och bild och form. Barnen får då möjlighet att använda sig av sin personlighet och sina individuella förutsättningar.

Vi tycker att en inbjudande och tillgänglig miljö, där barnen ser och når det material de vill använda, ger förutsättningar för att barnen ska kunna ta egna initiativ till lek och skapande verksamhet. Det är viktigt att erbjuda barnen material som “inte är färdigt”, utan stimulerar till fantasi och kreativitet.

Delaktighet

Barnen kan påverka sin vardag genom olika val under dagen. Vi är lyhörda för barnens  förslag så att vi kan organisera verksamheten utifrån deras intressen och lust, och på det sättet bidra till att stödja deras inflytande. Ett sätt att stärka barnens tro på sig själva är att uppmuntra deras egna upptäckter. Vi vill också att barnen ska lära sig vad demokrati är, att lära sig respektera och acceptera att alla inte tänker eller tycker lika.

Det har blivit dags att fräscha upp i lekstugan och göra den mer inbjudande att leka i. Vi har bett barnen att rita och berätta vad de tycker att det ska finnas för saker/material i lekstugan.
Till höger har ett barn ritat en bild och berättar:

"En apa som hänger i taket och en gosedjursbjörn till sängen. Klänningar som barn kan ha och små sängar till de små barnen och kronor som man kan ha till klänningarna."

Mångfald

Västangård är en förskola med barn från olika kulturer, vilket innebär att vi lyfter fram likheter och olikheter, i kultur, språk, mat och traditioner. Vi pedagoger ser olikheter som en tillgång och vill vara med och grundlägga respekt och aktning för alla människor oavsett bakgrund.

Språk och kommunikation

En viktig del i vårt språkarbete är att vi strävar efter ett medvetet förhållningssätt där vi i den dagliga verksamheten tar tillvara tillfällen där vi stimulerar och skapar möjligheter för barnens språkutveckling och lärande. Genom att dokumentera och reflektera över vårt språkarbete väcker vi nya funderingar, och skapar utmaningar att utveckla arbetet som till exempel Leka-Språka-Lära. Vi arbetar utifrån ett vidgat språkbegrepp där drama, bild, rörelse, musik och rytmik ingår som viktiga uttrycksmedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark