Kontakta Uven

Uven
Telefon: 090-16 21 19
E-post:

Besöksadress: Skolgatan 138

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Lärande

Lust, nyfikenhet, lek och lärande bidrar till barnens nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolans värdegrund och uppdrag styrs och utformas utifrån Förskolans läroplan (Lpfö 18) samt Skollagen och vilar på demokratins grund.

Vi är inspirerade av Reggio Emilia som är en filosofi som bygger på tankar kring demokrati och barns rätt till inflytande, ett förhållningssätt och en barnsyn som utgår från en vilja att göra barnen delaktiga och medskapande.

Barnen ses som kompetenta, med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga. Att stödja denna nyfikenhet, att lyssna, att fråga och att vara medupptäckare är pedagogens roll. Genom att utmana barnets tidigare erfarenheter kan ny kunskap skapas i samspel med andra. 

Vi har ett utforskande och upptäckande arbetssätt där vi samtalar med barnen för att ta reda på hur de tänker och vad de är intresserade av.

För att kunna synliggöra sammanhangen och för att kunna fånga barnens lärandeprocesser användes pedagogisk dokumentation. Vi är närvarande i all verksamhet och observerar, reflekterar, dokumenterar samt analyserar. Att reflektera kring sitt eget lärande är grundläggande i kunskapsbyggande. Det gäller både barn och vuxna och leder till en verksamhet i ständig förändring.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin