Mål och kvalitet

Våra mål

  • Vi vill synliggöra barnet.
  • Vi ser barnet som rikt, starkt och kompetent att komma fram till egna lösningar och omdömen.
  • Vi vill vara lyssnande, lyhörda  och aktivt frågande pedagoger.
  • Vi vill utveckla och stärka barnet.
  • Vi vill ta vara på barns nyfikenhet.
  • Vi vill skapa en berikande inne och utemiljö på förskolan, där barnet kan aktivt utforska och lära genom lek.
  • Vi vill att Tvillingen ska vara en berikande mötesplats, där man har roligt och är full av lust att lära och utvecklas genom leken.
  • Vi vill erbjuda en social och kulturell trygghet utöver den egna familjen.

Kvalitet för Tvillingen:
Nedan följer ett utdrag ur vår senaste kvalitetssammanställning. Kvalitetssammanställningen i sin helhet finns via en länk här uppe till höger.

Barnens arbetsmiljö
Barnen trivs och känner sig trygga på Förskolan Tvillingen. Pedagogerna har varit tydliga, närvarande, flexibla och lyhörda för både barn och föräldrar. Genom att medvetet dela in barnen i mindre grupper har det varit lättare att lyssna in alla barn. Det har även skapat möjlighet till lugn och ro. Pedagogisk handledning har gett pedagogerna bra verktyg för att skapa inbjudande miljöer. Man ser arbetet med inomhusmiljön som en ständigt pågående process, eftersom den påverkar/stimulerar barnens lek och lärande.
På förskolan Tvillingen har man medvetet arbetat med att förbättra barnens möjlighet till inflytande, man har lyssnat på barnens önskningar och beaktat deras intressen. De äldre barnen har även fått delta i förändringsarbetet med innemiljön.

Barnens lärande
På förskolan Tvillingen nyttjar man närmiljön som erbjuder skog, varierande växtlighet och djur för att lära barnen om natur och miljö. Där läggs grunden för att vara rädd om och tycka om att vistas i skog och natur. Skogen har även gett barnen möjlighet att träna sin motorik genom att röra sig i varierad terräng. Man har även förlagt vissa språk- och mattesamlingar utomhus. Förutom alla planerade aktiviteter på förskolan tar man tillvara på möjligheterna som finns i de vardagliga situationerna. Man kan då medvetet väcka barnens nyfikenhet och de får en möjlighet att utveckla nya kunskaper och erfarenheter.

Barnens personliga och sociala utveckling
På Tvillingen erbjuder man barnen en miljö med varierande aktiviteter där alla kan delta och uppleva bl.a. rörelseglädje. Barnen tycker om att vara ute, sommar som vinter och man anser att pedagogernas positiva inställning till utevistelse förs över till barnen. Pedagogerna har strävat efter att vara förebilder vad det gäller kosthållning samt förhållningssätt till andra vuxna och barn. Man ser det som en viktig uppgift att alla barn får stöd i att utveckla gott självförtroende och att de känner sig respekterade och accepterade för den de är.

Våra utvecklingsområden
Att låta vår innemiljö vara en prioritet där barnens tankar och åsikter ska få större utrymme.Att fortsätta att utveckla arbetet med att skapa lugn och ro.
Väcka nyfikenhet för skapande, bygg och konstruktion. Medvetet förändra barnens lekmiljöer så att de tilltalar och lockar till möten och lärande.
Erbjuda utmanande och positiva aktiviteter på gården, i skogen och på våra utflykter. Fortsätta att vara goda förebilder och skapa ett fortsatt gott klimat där barn och vuxna är viktiga.Att förankra likabehandlingsplanen hos barn, pedagoger och föräldrar Öka barnens förståelse för hur vår livsstil påverkar natur, miljö och oss människor nu och i framtiden. Vi ska bli bättre på att delge och synliggöra verksamhetsinnehållet för att även föräldrarna ska få större insyn i vår verksamhet Öka samarbetet mellan flyglarna.

Hade du nytta av informationen?  
(22 röster)

Sidan granskad av

Harriet Elaine Elstig

2014-04-07 15.43

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.