Mål och kvalitet

Läsåret 2012/203 har för Tegs centralskola varit ett händelserikt och positivt år då vi tillsammans fortsätter i en positiv trend. Vi som rektorer känner att grunden vi står på är stabil. Detta tack vare att vi tillsammans med vår kompetenta personal fortsätter förbättringsarbetet med att skapa rutiner för att öka likvärdigheten i skolan med kunskap i fokus, inramad av en tydlig värdegrund. Ett tydligt arbete för förbättrade resultat syns detta år i ökade meritpoäng för våra avgångsklasser och en ökning av betygssnitt i kärnämnena svenska, matematik och engelska.

Vi behöver fortsätta att fokusera på våra förbättrade resultat och då med ökat fokus på att minska skillnaden mellan pojkars och flickors betyg. Detta är ett av våra viktiga fokusområden för det kommande läsåret 2013/14.

Våra elever är nöjda med sin skola och de allra flesta trivs bra vilket visar sig i våra trivselenkäter och den återkoppling vi får från både elever och föräldrar. Vi ser detta delvis som frukten av ett konsekvent arbete med likabehandling som är en del i en ständig strävan efter att ytterligare höja upplevelsen av en trygg verksamhet för våra elever.

Sedan januari 2012 har varje elev hos oss tillgång till en egen bärbar dator och vi fortsätter att utveckla struktur och pedagogik för att IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) ska bli ett naturligt verktyg i skolans vardag.

Arbetet med kunskap, betyg och bedömning fortsätter att vara grundpelaren i vår verksamhet.

Inför läsåret 2013/14 har vi med utgångspunkt i vad vårt kvalitetsarbete från fjolåret visat beslutat att följande mål är vad vi behöver satsa på:

ARBETSMILJÖ

 • Minskad administration för lärarna
 • Bättre luftmiljö
 • Nya ytskikt i elevuppehållsrummet ”Hurten”
 • Fortsatt arbete för nya omklädningsrum på idrotten

STUDIERESULTAT

 • Fortsatt förbättring av betygssnittet
 • Minskad skillnad pojkars/flickors resultat
 • Tydligare pedagogiskt ledarskap från rektor
 • Fortsatt implementering av läroplanen Lgr 11 samt betygssystemet

IKT

 • Fortsatt utveckling av digital undervisning där målet ska vara förbättring med hjälp av IKT
 • Fortsatt erfarenhetsutbyte mellan pedagoger
 • Implementering av Google Education
 • Ökad digital kommunikation via exempelvis lärarbloggar
 • Vara aktiva i IKT- och processtödsgruppen - formulera målbild etc.

PERSONLIG OCH SOCIAL UTVECKLING

 • Elevledda utvecklingssamtal
 • Ökad elevmedverkan kring skolans marknadsföring

Värdegrundsarbete

- Ökat jämnställdhetsarbete genom t ex. "Machofabriken"

- Medveten satsning på föreläsningar mm med anknytning

till värdegrundsarbete

- Förbättrad organisation av kamratstödjararbetet


Hade du nytta av informationen?  
(53 röster)

Innehåll

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31 Umeå

Sidan granskad av

Kristina Olsson

2014-06-02 08.08

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.