Mål och kvalitet

Personalen på förskolan Stengärdan arbetar för att barnen ska känna sig trygga med all personal på förskolan. "Alla barn är allas barn." Vi uppmuntrar barnets egna initiativ och idéer och sätter ord på saker som kan vara svåra att uttrycka. Skapa förutsättningar att utveckla barnens tillit till sin egen förmåga och att våga tro på sig själv.

 
Barnens arbetsmiljö

Fysisk miljö: Inne
Vi ser det som ett tecken på god kvalitet att vi har en pågående process att skapa en miljö som är tillgänglig, inbjudande och utmanande utifrån barnens intressen och behov.

Beröm / uppmuntran
Vi är medvetna om att det är ett av våra viktigaste uppdrag för att skapa god självkänsla hos varje barn, samt tilltro till sin egen förmåga.

Lugn och ro
Den tydliga strukturen över dagen och arbete i mindre grupper ger en god kvalitet. Vi har fått bättre kunskap om hur man skapar arbetsro genom material och miljö.

Barnens lärande

Pedagogisk verksamhet
Att ha ett gemensamt tema över huset skapar samhörighet och utvecklingsmöjlighet för barn/barn och barn/personal

 
Barnens personliga och sociala utveckling

Stöd att utveckla gott självförtroende
Att forma en miljö som gör det lätt att lyckas, vi lyfter fram barnens styrkor, uppmuntrar dem att vara förebilder och hjälpa varandra. Vi försöker ge utrymme för olikheter hos individen genom att lära ut öppenhet och tolerans för skillnader.

 

Beslutade mål och förbättringsåtgärder

Barnens arbetsmiljö

Utemiljö
Skapa goda relationer, samhörighet, erbjuda rörelseaktivitet och utmaningar, vara ärlig och respektfull mot varandra. Ha en väl avvägd dagsrytm varvat med rörelse/ aktivitet/vila.
Ställa ordning miljön för att främja rolleken.

Barnens lärande

Utvecklingssamtal
Utarbeta en gemensam mall för utvecklingssamtal.

Barnens personliga och sociala utveckling

Stimulera nyfikenhet, lust att lära
För att ge varje barn tid och uppmärksamhet måste vi vara medveten om fördelningen av den tid man ger varje barn. Ansvarsbarn är ett sätt att säkerställa att alla blir uppmärksammade.  
Genom att dokumentera och uppmärksamma barnens intressen/samtal.
För att skapa utrymmen för medforskande/medupptäckande kommer vi att använda den gemensamma lokalen Ägget till gruppaktiviteter.

 

Hade du nytta av informationen?  
(37 röster)
Dokument och planer

Läroplan för förskolan

Senaste kvalitetsredovisningWord 2007

Stengärdans årliga plan för likabehandlingWord 2007

Senaste föräldrarådsprotokollWord 2007

Innehåll

Förskolan Stengärdan
Grindvägen 27
903 46 Umeå

Sidan granskad av Emmeli Bodlund

2015-10-13 12.59

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.