Mål och kvalitet

Barnens arbetsmiljö

Att alla barn är trygga och trivs är väldigt viktigt för oss, likaså att varje barn blir sedd och bekräftad utifrån sin egen individ och ges goda förutsättningar att utvecklas efter egen förmåga. För att skapa goda möjligheter till sociala möten och lärande arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår inne- och utomhusmiljö. Vi har skapat tydliga rum/stationer på förskolan för olika ändamål där barnen kan göra självständiga val och påverka sin vardag efter stigande ålder och förmåga.  För mer information om vad förskolans inne- respektive utemiljö erbjuder, se länkarna till vänster.
 
Alla barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och bakgrunder och är alla lika viktiga och betydelsefulla. Olikheter ser vi, på vår förskola, som en tillgång och en möjlighet till utvidgat lärande. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa barnen med att utveckla en god självkänsla och tilltro till den egna förmågan, bl.a. genom att uppmuntra dem till att prova att göra saker på egen hand. Mer om hur vi arbetar med sociala relationer, självkänsla mm för att skapa ett gott arbetsklimat på förskolan står att läsa om i vår likabehandlingsplan.  

I Läroplanen för förskolan framgår att barnen ska kunna växla mellan vila och aktiviteter under dagen och detta har vi förverkligat på olika sätt på våra respektive avdelningar. De yngsta barnen har läs-/sagovila och sovvila och de äldsta barnen har bl.a. kompismassage och, vid behov, vila. På samtliga av förskolans avdelningar delar vi även upp barngruppen i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och trygghet.


Barnens lärande

På förskolan Stengången utgör utforskande, nyfikenhet och lusten att lära grunden för den pedagogiska verksamheten. Barnen ses som aktiva individer med en egen vilja att lära. Leken värderas också högt eftersom barn utvecklas på många olika plan genom goda möjligheter till lek i olika situationer och sammanhang. Genom leken kan barnen t.ex. utveckla sin fantasi, empatiska förmåga, sitt språk, sociala färdigheter och relationer, sin motorik och få möjlighet att bearbeta olika känslor. Lekens möjligheter har inga begränsningar.

Andra prioriterade områden på förskolan är: språk, kommunikation, matematik/teknik, naturvetenskap och skapande i olika former. Dessa områden arbetar vi med på olika sätt både på samlingar och i vardagen på förskolan, bl.a. genom sagor, ramsor och sånger, experiment, gemensamt utforskande, bygg och konstruktion, vattenlek, olika projekt, samt genom att erbjuda en genomtänkt miljö som uppmuntrar till samarbete och dialog.

För att synliggöra barnens tankar, utveckling och lärande tillämpar vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar, på olika sätt, vad barnen gör på förskolan och dokumentationerna kan föräldrarna sedan ta del av genom barnens pärmar, våra alla anslagstavlor och via de bildspel som rullar på respektive avdelningars datorer.

Mer om vårt pedagogiska arbete och våra tankar om behov av utveckling står att finna i våra kvalitetsredovisningar/kvalitetsrapporter som ni är varmt välkomna att läsa.

Hade du nytta av informationen?  
(42 röster)

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Diyar Gumuscu

2015-09-17 15.49

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.