Mål och kvalitet

Vi befinner oss i en fortsatt expansion av Tomtebo skolområde som ställer stora krav på ledare och medarbetare. Att ha överblick när skolan växer blir en av våra utmaningar de år som följer. Vi lägger ner mycket arbete för att vi, trots de rörelser i en organisation som följer med en expansion, ska ha god kontroll på våra grupper och enskilda individer.

Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdomar med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi tar detta arbete på stort allvar och bygger ut vår organisation under nästa läsår (13-14) inom likabehandlingsarbetet.

Vi har mycket engagerade och kompetenta medarbetare och vi har härliga elever som är rädda om sin skola. Våra elever uppskattar sina lärare och tvärt om, det råder ett bra arbetsklimat för både elever och vuxna på skolan. Med det som bakgrundsfaktorer har vi stora möjligheter att nå mycket goda resultat framåt.

Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse

Vår utgångspunkt generellt sett är att vår skolas olika verksamheter minst bör erbjuda en kvalitet och måluppfyllelse som ligger i nivå med de bästa skolorna i Sverige. Vi har höga ambitioner och förväntningar på vår verksamhet och dess måluppfyllelse, både kunskapsmässigt och socialt.

Vi definierar styrkor som de verktyg som leder våra barn och elever till hög måluppfyllelse.

Vi definierar svagheter/utvecklingsområden som brister vi måste åtgärda för att nå högsta möjlig måluppfyllelse kunskapsmässigt och socialt.

Elevers arbetsmiljö

Styrka: Sjöfruskolan har nya och välplanerade lokaler som stödjer och underlättar att bygga och upprätthålla en god psykosocial miljö för elever och personal. Det råder en välkomnande och öppen atmosfär i huset, både bland elever och bland personal. Nästan alla elever känner sig trygga på skolan. All personal i huset äter pedagogisk lunch och vi eftersträvar i allmänhet hög vuxennärvaro där vi har stor elevtäthet. Vår egen trivselenkät visar goda resultat vad gäller trivsel i skolan.

Svaghet: Vi är inte en skola helt utan kränkningar och hot. Kränkningar tas på största allvar, vi har nolltolerans mot kränkningar. Läsåret 12-13 visar att vi har ett utvecklingsområde inom likabehandlingsområdet. Vi ser allvarligt på det och bygger en ny och starkare organisation inom detta område inför nästa läsår.

  • Eleverna trivs till mer än 92 % väldigt bra eller bra med sina klasser och lärare hela vägen från åk 1-9.
  • Kommunenkäten för åk 7-9 visar att 98 % känner sig trygga i skolan. Samma siffror visas för yngre åldrar i vår egen trivselenkät.
  • Generellt är Sjöfruskolans åk 7-9 elever mer nöjda än kommunsnittet. Resultat på frågor kopplade till lärarna och undervisningen har störst positiv skillnad jämfört kommunen i stort.
Elevers lärande och skolans studieresultat

Styrka: Eleverna når i hög grad de nationella utbildningsmålen. Den 3-åriga satsningen på matematik, PriMa, börjar ge synliga effekter på elevernas resultat. Elevresultaten i svenska i årskurs 3 visar på en klart positiv utveckling.

Svaghet: Liten tillbakagång i genomsnittsbetyg, dock svårbedömt utifrån att det var första året med det nya betygssystemet. Vi behöver arbeta för att nå en högre måluppfyllelse i svenska i åk 3.

Skolans pojkar har glädjande nog kommunens bästa resultat och har högre betyg än flickorna i alla ämnen utom sju.

I ämnena matematik och fysik har resultaten i åk 9 förbättrats jämfört 2012.

Resultaten på de nationella proven är högre än betygen i alla ämnen utom historia i åk 9 och åk 6

96 % av eleverna i åk 6 har betyg i alla ämnen

Resultaten på det nationella provet i Sv för åk 3 har väsentligt förbättrats jämfört med året innan.

Elevers personliga och sociala utveckling

Planlösningen är öppen och ljus för att undvika skymda och undangömda platser. Skolan är fri från ytterskor och det har en positiv inverkan på inomhusmiljö och klimat. Klasserna har ansvarsområden som de hjälps åt att hålla rena och snygga med jämna mellanrum, ex sudda bort pennstreck och kludd från allmänna ytor.

Arbetslagen är sammansatta av klasser i olika årskurser och ett medvetet arbete läggs ner på att samarbeta och möta elever och lärare från andra årskurser och arbetslag. Elever på högstadiet delar café och kaffeautomat med personalen. Caféet bemannas och sköts av elever tillsammans med fritidsgården, som har viss personal på skolan under dagtid. Mycket av elevernas kläder och tillhörigheter hänger framme under skoldagen även om eleverna på högstadiet har tillgång till egna skåp. Det råder bra acceptans för detta bland eleverna och det är sällan något försvinner.

Nästan samtliga elever i åk 1-3 går på fritids som erbjuder en rad gemensamma aktiviteter. Vi har även en fritidsklubb för elever i åk 4-5 med gemensamma eftermiddagsaktiviteter. Enligt trivselenkäten trivs 96 % av eleverna bra eller mycket bra på fritids, de känner också att de har inflytande över sin fritidstid (90 % av eleverna).

Övriga områden t ex lärande för hållbar utveckling

Inom lärande för hållbar utveckling har skolan haft ett internationellt utbyte med Hanoi under läsåret 12-13, detta kommer att fortsätta i två år till. I åk 1-5 startades ett HUT-råd upp under läsårets gång, där elever träffades en gång varannan vecka för att diskutera HUT-frågor. I åk 6-9 finns sedan tidigare ett HUT-råd.

Beslutade mål och förbättringsåtgärder

Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdom med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Dock visar läsåret 12-13 att vi har ett utvecklingsområde inom likabehandlingsområdet. Vi tar det arbetet på största allvar och bygger en ny och starkare organisation inom detta område inför nästa läsår (13-14).

Alla elever på Tomtebo skolområde når så långt som möjligt i sitt lärande. Processerna för stöd, individanpassning och särskilt stöd skall ständigt utvärderas och utvecklas. Vi ska arbeta för att minska skillnader mellan pojkars och flickors resultat.

Alla barn och elever upplever att de har inflytande och ansvar över sitt lärande och sin arbetsmiljö i förskolan och skolan. Högstadiet ska delta i ett elevinflytande projekt där elever, lärare och skolledning tillsammans ska ta fram en handlingsplan för hur vi kan förbättra elevernas inflytande.

Dokument och planer

Till höger finns länkar till viktiga föräldrabryoschyrer, läs dem gärna!

Hade du nytta av informationen?  
(87 röster)

Sidan granskad av

Nicole Damen

2014-09-12 08.39

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.