Mål och kvalitet

Tomtebo är en stadsdel i tillväxt. Vi lägger ner mycket arbete för att vi, trots de rörelser i en organisation som följer med en elevexpansion, ska ha god kontroll på våra grupper och enskilda individer.

Sjöfruskolan ska vara en trygg och kränkningsfri med god arbetsro och arbetsglädje. Vi anser detta vara av stor vikt och fortsätter utveckla vår organisation under läsåret 14-15 inom likabehandlingsarbetet.

Vi har mycket engagerade och kompetenta medarbetare och vi har härliga elever som är rädda om sin skola. Med det som bakgrundsfaktorer har vi stora möjligheter att nå mycket goda resultat framåt.

Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse

Vår utgångspunkt generellt sett är att vår skolas olika verksamheter minst bör erbjuda en kvalitet och måluppfyllelse som ligger i nivå med de bästa skolorna i Sverige. Vi har höga ambitioner och förväntningar på vår verksamhet och dess måluppfyllelse, både kunskapsmässigt och socialt.

Vi definierar styrkor som de verktyg som leder våra barn och elever till hög måluppfyllelse.

Vi definierar svagheter/utvecklingsområden som brister vi måste åtgärda för att nå högsta möjlig måluppfyllelse kunskapsmässigt och socialt.

Elevers arbetsmiljö

Svaghet: Vi är inte en skola helt utan kränkningar. Kränkningar tas på största allvar och vi har nolltolerans mot kränkningar. Under läsåret 13-14 har vi arbetet mycket medvetet med detta som ett utvecklingsområde. Utvecklingen är positiv då rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats, dock är vi inte nöjda förrän vi är en skola utan kränkningar.

Styrka: Sjöfruskolan har nya och välplanerade lokaler som stödjer och underlättar att bygga och upprätthålla en god psykosocial miljö för elever och personal. Det råder en välkomnande och öppen atmosfär i huset, både bland elever och bland personal. Nästan alla elever känner sig trygga på skolan. All personal i huset äter pedagogisk lunch och vi eftersträvar i allmänhet hög vuxennärvaro där vi har stor elevtäthet. Rutiner för likabehandlingsarbetet har stärkts och det är en tydligare ärendegång vid incidenter och kränkningar

Elevers lärande och skolans studieresultat

Styrka: Måluppfyllelsen i alla ämnen i årskurs 3 förbättrades något 13-14. Meritvärdet för både åk 6 och 9 har förbättrats. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9 och har minskat i åk 6 jämfört med 2013.

Svaghet: Vi behöver arbeta för att nå en högre måluppfyllelse i svenska i åk 3 och 4. Vi är inte nöjda med resultaten på nationella proven i svenska i årskurs 3.

Vi kommer att arbeta med metoden Reciprocal Teaching under läsåret 14-15 för att förbättra läsförståelsen i alla ämnen. Vi strävar efter hundraprocentig måluppfyllelse i alla ämnen i årskurs 3.

Elevers personliga och sociala utveckling

Planlösningen är öppen och ljus för att undvika skymda och undangömda platser. Skolan är fri från ytterskor och det har en positiv inverkan på inomhusmiljön och klimatet. Klasserna har ansvarsområden som de hjälps åt att hålla rena och snygga med jämna mellanrum, t.ex. sudda bort pennstreck och kludd från allmänna ytor.

Arbetslagen är sammansatta av klasser i olika årskurser och ett medvetet arbete läggs ner på att samarbeta och möta elever och lärare från andra årskurser och arbetslag. Elever på högstadiet delar café och kaffeautomat med personalen. Caféet bemannas och sköts av elever tillsammans med fritidsgården, som har viss personal på skolan under dagtid. Mycket av elevernas kläder och tillhörigheter hänger framme under skoldagen även om eleverna på högstadiet har tillgång till egna skåp. Det råder bra acceptans för detta bland eleverna och det är sällan något försvinner.

Nästan samtliga elever i åk 3 går på fritids som erbjuder en rad gemensamma aktiviteter. Vi har även en fritidsklubb för elever i åk 4-5 med gemensamma eftermiddagsaktiviteter. Enligt trivselenkäten trivs 96 % av eleverna bra eller mycket bra på fritids, de känner också att de har inflytande över sin fritidstid (90 % av eleverna).

Lärande för hållbar utveckling

Inom lärande för hållbar utveckling har skolan haft ett internationellt utbyte med Hanoi under läsåret 13-14, detta kommer att fortsätta i ett år till. I åk 1-5 har ett LHU-råd med representanter från varje klass samt två lärare träffats under läsårets gång, för att diskutera frågor kring hållbar utveckling. Detta arbete fortsätter under läsåret 14-15.

Beslutade mål och förbättringsåtgärder

Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Våra rutiner i likabehandlingsarbetet förbättrades och förtydligades under 13-14. Vi fortsätter vår satsning på att vara en kränkningsfri skola under läsåret 14-15. Vi kommer att utveckla Sjöfruskolans likabehandlingsgrupp.

Alla elever på Tomtebo skolområde ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Processerna för stöd, individanpassning och särskilt stöd skall ständigt utvärderas och utvecklas. Vi ska arbeta för att minska skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Vi kommer att arbeta med Reciprocal Teaching under läsåret 14-15 för en ökad läsförståelse i alla ämnen.

Alla barn och elever ska uppleva att de har inflytande och ansvar över sitt lärande och sin arbetsmiljö i förskolan och skolan. Vi fortsätter vårt elevinflytandeprojekt i åk 7-9 tillsammans med ungdomsombudet.

Dokument och planer

Till höger finns länkar till viktiga föräldrabroschyrer, läs dem gärna!Hade du nytta av informationen?  
(88 röster)

Innehåll

Sjöfruskolan
Stråkvägen 6
90751 Umeå

Sidan granskad av Nicole Damen

2015-09-02 10.36

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.