Policy kring droger

Inom gymnasieskolan vill vi erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Därför har vi en tydlig alkohol- och drogpolicy som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och andra droger. Denna policy bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd för att förhindra missbruk.

Vårt mål är att eleven ska ha en drogfri skoltid och därför accepterar vi inom gymnasieskolan inte användning av alkohol och andra droger. Vår grundprincip är att det ska vara svårt att missbruka droger och lätt att få hjälp att sluta.

Det är skolans skyldighet att noga följa varje elevs utveckling och stimulera till goda resultat. Frånvaro, bristande motivation och dåliga studieresultat kan ha många orsaker, även användning av alkohol och droger. Därför är det viktigt att det alltid sker uppföljning av frånvaro.

Ansvaret för att skolan ska vara en hälsosam arbetsplats ligger på alla som vistas i skolan. Skolområdeschef har yttersta ansvar för uppföljning av skolans alkohol- och drogpolicy.

Kunskap om alkohol och droger är en viktig del av det förebyggande arbetet inom skolan, därför ska ANT-kunskap för både elever och personal ges regelbundet.

Inom varje gymnasieskola finns ett elevhälsoteam dit både elever och föräldrar kan vända sig för råd och stöd  och när man känner oro för någon som använder alkohol eller andra droger.

Kamratstödjarna arbetar för att skapa en trivsam och god skolmiljö. Förutom att utgöra ett stöd till sina kamrater uppmärksammar de också negativa signaler inom skolan och dit hör drogpositiva värderingar och missbruk av alkohol och droger.

Samarbete

Skolan samarbetar med Socialtjänst och Polismyndighet i förebyggande syfte men också utifrån att ge stöd och hjälp till enskilda elever.

Detta arbete baseras på gällande lagstiftning.

  • Enligt socialtjänstlagen är skolan skyldig att anmäla till Socialtjänsten om det finns indikationer på missbruk.
  • Enligt Narkotikastrafflagen är all befattning av narkotikaklassade preparat kriminaliserat och gäller sålunda även egen konsumtion. All användning av narkotika jämställs med missbruk. Polis kan ta initiativ till droganalys utan förälders medgivande. All befattning med  hembränd sprit är kriminaliserad.
  • Enligt  alkohollagen ska minderåriga skyddas från alkohol och överlåtelse av alkohol är inte tillåten.
  • Enligt  arbetsmiljölagen är inte alkohol förenligt med en god arbetsmiljö och alkohol får därför inte förtäras i skolans lokaler eller under skoltid. Alkohol får inte heller förvaras i skolan.
  • Enligt  tobakslagen är det inte tillåtet att röka inom skolans område.

Om skolan misstänker att elev använder droger kan man begära frivilligt drogtest. Skolan har skyldighet att göra anmälan till Socialtjänst och även anmälan till Polismyndighet kan bli aktuellt.

Det är viktigt att vi alla personal, föräldrar och elever hjälps åt i arbetet mot missbruk av alkohol och droger och för en sund och hälsosam arbetsmiljö.

Vi kommer att göra vårt bästa för att ingen av skolans elever ska missbruka alkohol och andra droger. Men ytterst ligger avgörandet för vad du gör med ditt eget liv i dina händer.

Vi hoppas och tror att du är en klok person som är rädd om ditt eget liv och vill ha en bra skoltid och framtid.

Du hjälper också andra genom att avstå från alkohol och andra droger och genom att inte stödja drogpositiva värderingar.

Arbetsordning för skolans personal

  • Skolområdeschef har yttersta ansvaret för uppföljning av skolans alkohol och drogpolicy.
  • Rektor har yttersta ansvaret för alla elever. Rektor kan delegera och besluta om åtgärder.
  • Elever som ertappas med, att använda eller sälja/sprida droger och alkohol på skolan, kan enligt gymnasieförordningen avstängas efter utredning om det medför risk för andra vid skolan. Rektor kan fatta interimistiskt beslut i avvaktan på beslut av styrelsen för utbildningen.

Skollagen kap 5 §§17-21

Elevskåp är inte att betrakta som slutna förvaringsutrymmen. Skolan har möjlighet att visitera elevskåp. Villkor för skåpens användning ska meddelas eleverna i förväg.

JO-utlåtande: Visitering av elevskåp är förenligt med Regeringsformen 2 kap 6 §.

Hade du nytta av informationen?  
(23 röster)

Innehåll

Fridhemsgymnasiet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå
Telefon: 090-16 29 00
e-post: fridhem@umea.se

Sidan granskad av

Maria Hedberg

2013-01-11 11.09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.