Elevråd

Östra Ersbodaskolans elevråd består av 2 representanter från varje klass. En ordinarie och en suppleant. Oftast närvarar bägge representaterna.
Skolans rektorer samt vaktmästare sitter och så med i elevrådet.

Elevrådet leds av ett presidium bestående av ordförande och sekreterare. Ofta sitter vice ordförande och sekreterare med i elevrådets presidium. Rektorerna hjälper till när det behövs för att stötta själva formen för elevrådet. Inte sällan följer någon pedagog med för att hjälpa de yngre delegaterna under elevråden.

Elevrådets representanter får med sig ärenden från de olika klassernas egna klassråd för att de ska behandlas i elevrådet. Delegaterna i elevrådet har mandat för att fatta egna beslut men de flesta ärenden går på remiss till klassråden.

När beslut är fattat protokollförs beslutet i det elevrådsprotokoll som omedelbart delas ut till Östra Esbodaskolans klasser.

Hade du nytta av informationen?  
(29 röster)

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg

2010-01-28 11.50

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.