Om Linneaskolan

Linneaskolan är en tvåparallellig 7-9 skola i Röbäck i ett naturskönt område strax söder om Umeå. Skolan invigdes hösten 2000 och fick 2003 tillgång till en egen idrottshall, Elofssonhallen. Vi är organiserade i två arbetslag med en årskurs sju, en årskurs åtta och en årskurs nio i varje arbetslag.

 
Vi lägger stor vikt vid läsning samt de fokusområden som vi varje år väljer att utveckla och arbeta utifrån. Under alla år har vi även arbetat speciellt med att utveckla ett ämnesövergripande arbetssätt som vi kallar kunskapsområden (KO).  Linneaskolan är fysiskt sammanbyggd med Linblomman som är en F-6 skola.

 

 
Eleven i centrum 
Hos oss anser vi det mycket viktigt att se till den enskilde elevens behov och få till stånd ömsesidig respekt mellan lärare och elev för att nå goda resultat tillsammans. 

 

 
Bli den du är — enskilt och tillsammans
Vi kommer att göra allt vi kan för att varje elev ska kunna växa och utvecklas utifrån sin egen potential och kunna samspela med andra i arbete och samvaro. Vi utvecklar elevinflytande genom att presentera och synliggöra de olika måldokumenten på elevernas nivå. På så sätt kan eleverna ta ett aktivt ansvar för sitt eget lärande.
Lärarna planerar tillsammans med eleverna utifrån styrdokumenten de olika ämnena samt har ett nära samarbete med klassråd, matråd, elevråd, skol-IF, elevskyddsombud och tobaksfri duo.

 

 
Helhetssyn på lärande - kunskapsområden
Vi strävar efter att genom ämnesintegrering ge eleverna en helhetssyn på sitt eget lärande, öka måluppfyllelsen och skapa ett lustfyllt sätt att arbeta. Med utgångspunkt i kursplanerna sätter vi tillsammans med eleverna upp konkreta mål för arbetet. Eleverna ges möjlighet till stegrat inflytande och ansvar i hela arbetsprocessen under tiden hos oss.

 

 
Lärare och handledare
Varje lärare är handledare för elever. Vi arbetar med individuell handledning och utvärdering av elevernas lärande och utveckling. Handledningen är schemalagd.
Att vara handledare innebär också att vara en viktig länk mellan skolan och hem, lärare och elever samt elever och elever.
 

Läs för livet
Vi satsar extra tid på läsning varje vecka, för att vi tror stenhårt på vikten av att utveckla läsandet och språket och för att skapa livslång läslust och intresse för litteratur.

 

 
Tid för reflektion
Genom den extra läsningen skapar vi tid för lärarnas reflektion. Cirka en gång per månad har eleverna en ledig eftermiddag och då träffas lärarna för att reflektera och planera för fortsatt arbete.

 

 
Våra värderingar och bedömningsgrunder
Linneaskolan är inte en byggnad. Det är en idé om utveckling av unga människor.
För att vår skola ska vara hållbar och framgångsrik över tid krävs en gemensam inre bas för värderingar och bedömningar. Vi arbetar ofta och hårt med att hålla detta vid liv.

 

 
En skola man gärna återvänder till
Vår skola ska vara en trygg och trivsam arbetsplats som man gärna återkommer till.

 

Hade du nytta av informationen?  
(49 röster)
Om Linneaskolan


Vi har moderna lokaler med studiehallar. I omgivningarna finns skid- och terrängspår och fotbollsplaner.

Idrottshallen byggdes 2003 och vi har ett gott samarbete med idrottsföreningar.

På skolan finns elevskyddsombud som arbetar för att alla ska trivas och känna trygghet.


Vårt elevhälsoteam består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och rektor.

Fakta
Skolbibliotek Ja
Elevhälsa Ja
Skolcafé Ja
Skidspår Ja
Skolrestaurang Ja
Fotbollsplan Ja
Isbana Ja
Närhet till skog/natur Ja
Idrottshall Ja
Ungdomsgård Ja
Konstgräsplan Ja
Elljusspår Ja
Busshållplats 500 m

Sidan granskad av Erik Bergwall

2015-04-20 13.30

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.