Mål och kvalitet 2012/2013


 

Skolinspektionen skriver i sin helhetsbedömning daterad 2012-11-26 att ”Linneaskolan kännetecknas av ett medvetet kvalitetsarbete som omfattar såväl skolans arbete som resultat och utvecklingsbehov. Skolan har relativt goda kunskapsresultat då de allra flesta elever når kunskapskraven och resultaten ligger stabila över tid.”

Ett långsiktigt arbete med att få fler elever att nå högre betygskriterier pågår. Där sker bl.a. samverkan med alla låg- och mellanstadieskolor i skolområdet kring prioriterade utvecklingsområden som läsutveckling och digitalt lärande. Vikten av att ha höga förväntningar på alla elever kan inte nog betonas.I Skolinspektionens helhetsbedömning framgår även att ”På skolan finns många forum för elevernas delaktighet och påverkan, som bland annat tas tillvara i kvalitetsarbete och utveckling.” Det är en viktig grund och utgångspunkt för allt arbete med mål och kvalitet.Elever som känner sig trygga, utmanas, utvecklas och ges rika möjligheter att träna sitt eget inflytande och ansvar över den egna arbetsinsatsen och det gemensamma skolarbetet kommer att fortsätta att prägla vårt arbete. 

Elevernas arbetsmiljö

Linneaskolan är en lagom stor skola där alla elever kan bli sedda och lyssnade till. Alla elever är alla vuxnas ansvar. I elevenkäten våren 2013 har majoriteten av eleverna svarat att de alltid eller ofta trivs på skolan.  De mål vi satte upp redan 2011/2012 har gett kraftigt förbättrade resultat på arbetsklimatet i klassrummet.  Men vi är inte helt nöjda utan anser att det kräver fortsatt arbete och systematiska uppföljningar för att säkerställa en mycket god arbetsmiljö för eleverna.

Elevernas studieresultat

Linneaskolan har i år en något lägre andel elever som når godkända slutmål i alla ämnen. Vi har över tid legat högt i måluppfyllelse för alla elever och årets vikande resultat ser vi som en tillfällig nedgång och vi vet även orsaker till detta. Vi vill få fler elever att nå högre kunskaps- och betygsnivåer och kan konstatera att i jämförelse med fjolåret har meritvärdet höjts i 12 av 16 ämnen. Vi ser det som mycket glädjande att våra elever i den senaste elevenkäten gav ett mycket gott betyg till Linneaskolans lärare när det gäller lärande och undervisning. Det är enligt aktuell forskning den enskilt viktigaste faktorn för att höja måluppfyllelsen i skolarbetet (John Hattie). Våra elever upplever också att de får experimentera och göra undersökningar i högre grad än andra högstadieskolor i Umeå.  Under läsåret 2012/2013 har vi haft fokus på de förmågor som läroplanen anger och det är ett fortsatt utvecklingsområde som bl.a. kopplas ihop med vårt ämnesintegrerande arbetssätt.

Elevernas personliga och sociala utveckling

Det är viktigt att det går bra för mig i skolan uttrycks tydligt av eleverna. De upplever att de i hög grad kan ta ett eget ansvar för vad de ska göra under lektioner och de ger inte upp om de får en svår uppgift.  Det digitala lärandet är ett kraftfält som är en naturlig och självklar del i allt skolarbete. Den skillnad i pojkar och flickors resultat som vi ser inte bara på Linneaskolan utan i så gott som alla skolor i landet måste analyseras och leda till åtgärder som gynnar både pojkar och flickors lärande och utveckling.

Linneaskolans utvecklingsområden

Vårt långsiktiga arbete med att förbättra elevers kunskaper och studieresultat fortsätter. Speciellt fokus kommer att ligga på läsutveckling, matematik och kemi. Vi kommer att lägga stor kraft på att arbeta för meningsfullhet och undervisning för hållbarhet. Öka elevernas lust och nyfikenhet inför skolarbetet. Ge utmaningar som de kan relatera till sin egen verklighet och omvärldsfrågor. Vi står mitt i minskade elevkullar på högstadiet och en hårdnande konkurrens mellan skolor. Linneaskolan är en lagom stor skola som erbjuder en trygg miljö där alla elever blir sedda och lyssnade till. Under kommande läsår kommer vi att utöka vår samverkan med externa partners för att bland annat utveckla skolans Inriktningar (Elevens val). Allt för att våra elever ska få en så bra utbildning som möjlig kombinerat med att de kan välja något som känns extra viktigt och kul.I Skolinspektionens helhetsbedömning står ”Det har i inspektionen inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed ärendet.” Linneaskolans arbete med att skapa en attraktiv och trygg skola som ger alla elever möjlighet till utmaningar och utveckling är däremot långt ifrån avslutat. Vi jobbar med framtiden, våra elever, och är ständigt nyfikna på att utveckla och lära mer om det lärande som tar sikte mot framtiden.Hade du nytta av informationen?  
(43 röster)
Dokument och planer


Här kan du ladda ned våra olika dokument som är viktiga för verksamheten.

Du hittar även en länk till de läroplaner som används i de olika ämnena.

Hållbar utveckling

Linneaskolan har erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Detta begrepp omfattar inre och yttre skolmiljö, hälsa, demokrati, värdegrundsarbete med mera.

Sidan granskad av

Anna Zirath

2014-08-18 13.22

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.