Mål och kvalitet 2013/2014Resultat

2014 nådde i årskurs 9 84 % målen i alla ämnen. 6 % hade inte nått målen i ett ämne och 10 % hade inte nått målen i två eller flera ämnen. Två elever i årskurs 9 hade anpassad studiegång. Det är jämförbara siffror med fjolåret. 94 % var i år behöriga till gymnasiets nationella program att jämföra med Umeå kommuns 90 %. Av årskurs 9-eleverna var ca 86 % behöriga att söka naturvetenskapligt och tekniskt program vilket är jämförbara siffror med Umeå kommun. Värt att notera är att alla våra flickor i årskurs 9, dvs. 100 %, var behöriga att söka alla gymnasiets program. Över tid har en hög andel av Linneaskolans elever nått godkända resultat. Det har också inneburit att många har varit behöriga till gymnasieskolan.   


Målsättning

Vi ska erbjuda en kvalitet och måluppfyllelse som ligger väl i nivå med Umeå kommuns resultat. Förutsättningarna för detta är också goda. Vi har en mycket kompetent lärarkår där samtliga är legitimerade lärare. Vi erbjuder en lagom stor skola där alla elever ska bli sedda och lyssnade till. Trygghet och trivsel har över tid varit en styrka liksom elevernas inflytande både formellt och informellt. Enkätundersökningar visar detta tydligt. Även lärarna och undervisningen har i elevmätningar bedömts hålla mycket god kvalitet.


Pedagogisk idé

Vår grundidé om skolan är att den ska vara en trygg och trivsam arbetsplats som man gärna återvänder till. Vi vill stimulera lusten att lära och arbetar för att utveckla hela människan. Vi har samtidigt höga förväntningar på varandra och tänker att alla elever ska kunna stimuleras så att de kan nå upp till sin potential. Vi har utvecklat ett mycket framgångsrik koncept med ämnesövergripande arbetssätt som vi kallar KO. Det står för kunskapsområden. Vi tycker att det är viktigt att se helheter och sammanhang det ökar förståelsen och får eleverna att nå längre. Varje KO planeras tillsammans med eleverna.


Särskilt stöd

Särskilt stöd till elever som behöver detta ges i huvudsak inom klassens ram genom att undervisningen anpassas för eleverna. Vår övertygelse är att vi ska hantera elevers olikheter i så stor utsträckning som möjligt inom den sammanhållna skolan och klassens ram. Skolan har en specialpedagog som ger extra stöd till elever samt handledning till lärare.


Delaktighet och inflytande

Linneaskolans studiemiljö håller god kvalitet, inom vissa områden till och med mycket god. Skolans ämnesintegrerade arbetssätt ger eleverna stora möjligheter att vara med och påverka innehåll, arbetssätt och redovisningsform vilket framgår i mätningar och i dialog med elever. Det är både roligt och betydelsefullt när eleverna uttrycker att de vill utveckla dessa demokratiska former ytterligare. I den senaste enkäten som gjordes på kommunnivå, Unga 14, var Linneaskolans elever de högstadieelever som bäst upplevde att de fick påverka sin skolas verksamhet. Viktigt och roligt!


Särskilda satsningar

Skolan har satsat extra på läsning av skönlitteratur. Vi har tagit fram en plan för hur vi ska arbeta med läsning som följs och utvärderas årligen. Eleverna läser skönlitteratur varje vecka för att vi vill utveckla deras läslust och stimulera deras språkutveckling. Vi har påbörjat ett arbete med läsutveckling. En satsning som görs i hela skolområdet.


Utvecklingsområden

Linneaskolan deltar i skolutvecklingsprojektet PRIO som syftar till förbättrade resultat genom kollegialt lärande. De bärbara elevdatorerna skapar möjligheter till en mer kreativ och spännande undervisning. Stor del av vår komptensutveckling handlar om att tillvara ta dessa möjligheter på bästa sätt.Hade du nytta av informationen?  
(45 röster)
Dokument och planer


Här kan du ladda ned våra olika dokument som är viktiga för verksamheten.

Du hittar även en länk till de läroplaner som används i de olika ämnena.

Hållbar utveckling

Linneaskolan har erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Detta begrepp omfattar inre och yttre skolmiljö, hälsa, demokrati, värdegrundsarbete med mera.

Innehåll

Linneaskolan
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Erik Bergwall

2015-03-11 11.47

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.