Skolråd vid Linblomman och Linnéaskolan

Vi tycker det är viktigt att samarbeta med våra elevers föräldrar. Det gör vi bland annat genom att träffas i vårt skolråd och samtala om vår verksamhet. Av namnet framgår att skolrådet är rådgivande, beslut fattas av oss rektorer. Rådet träffas två-tre gånger per termin, kl 18.30-20.00.

Varje klass utser två-fyra föräldrarepresentanter vid höstens första föräldramöte, ordinarie och suppleanter. Då får föräldrarna veta läsårets bokade skolrådsmöten, vilket möjliggör för övriga föräldrar att via sina representanter föra fram olika frågor.

Vi vill dock påminna att alla intresserade föräldrar är välkomna till skolrådet, även om man inte är utsedd till representant. I rådet ingår även personalrepresentanter, två från varje skola. Mandattiden avgörs av föräldragruppen men önskemålet är att inte alla i rådet byts ut samtidigt.

Rektorerna är sammankallande och skickar inför varje möte ut en dagordning, med ett antal stående punkter, egna samt inlämnade frågor från föräldrar och personal. Detta för att alla skall ha en möjlighet att förbereda sig. Mötena dokumenteras och minnesanteckningarna läggs ut på hemsidan.

Frågor som behandlas är av övergripande karaktär. Skolrådet är inte ett forum där enskilda elev- eller personalärenden diskuteras. Vid vissa tillfällen delas rådet så att skolorna sitter var för sig.

Exempel på frågor vi behandlat är ekonomi, lägerskolepolicy och gemensamma regler.

Carina Axroth              Pelle Eklund
Rektor Linneaskolan Rektor Linblomman

2011-04-29

Hade du nytta av informationen?  
(17 röster)

Sidan granskad av Erik Bergwall

2011-04-29 13.33

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.