Linblomman - Mål och kvalitet


Linblomman - Mål och kvalitet läsåret 2013-2014

Linblommans skola utgör tillsammans med Röbäcks skola, Kasamark skola, Linneaskolan, förskolorna Kragen, Luvan, Svidjan och Yttersjö samt familjedaghemmen i Röbäck och Kasamark/Yttersjö, Röbäcks skolområde.


Några utvecklingsarbeten på Linblomman läsåret 2013-2014

Under läsåret 2013-2014 har många forsknings- och erfarenhetsbaserade satsningar har genomförts. Detta läsår har några nya satsningar genomförts där både läsinlärningsmodellen ”att skriva sig till läsning” och den specialpedagogiska intensivundervisningen får ses som två mycket intressanta vägar att nå en allt högre måluppfyllelse på Linblomman.  Från årets kvalitetssäkringar kommer många förslag på förbättringar som kommer att läggas i verksamheternas arbetsplaner.


Elevernas arbetsmiljö

Från den kommunala elevenkät som genomfördes i våra tre verksamheter på Linblomman under läsåret är det positiv att läsa att de flesta eleverna upplever en god arbetsmiljö i både skolverksamhet och på fritids. Pedagogerna har tillsammans med eleverna arbetat för att förbättra arbetsron, men också definierat begreppet och gjort en vidare tolkning där arbetsron utvidgats till begreppet arbetsklimat. Inför läsåret 2014-2015 kommer begreppet ”ett bra arbetsklimat” att vara ett fortsatt utvecklingsområde.


Elevernas lärande och studieresultat

Pedagogerna gör en mycket bra insats att utveckla både sig själva och eleverna. Samverkan sker dagligen mellan verksamheterna på Linblomman. Elevernas måluppfyllelse är hög när summeringen av läsåret görs. Analysen av de nationella proven som genomförts i årskurs 3 och 6 har varit ett stöd att utveckla vissa delar av undervisningen. Vidare visar analysen att elever med pedagogiska åtgärdsprogram minskar, men att det finns skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Att utjämna skillnaderna blir en utmaning kommande läsår.


Elevernas personliga och sociala utveckling

De flesta eleverna ät trygga och trivs i våra verksamheter på skolan. Fadderverksamheten är ett viktigt verktyg i processen att skapa ett tryggt och gott arbetsklimat på skolan. De flesta eleverna visar i enkäten att de tycker att de får den hjälp de behöver i skolan, att de är ganska nöjda eller nöjda med lärarnas sätt att undervisa.Rektor Pelle Eklund


Linblomman den 12 september 2014


 

Hade du nytta av informationen?  
(43 röster)

Innehåll

Linblommans skola
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Erik Bergwall

2015-02-24 09.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.