Linblomman - Mål och kvalitet


Linblommans skola utgör tillsammans med Röbäcks skola, Kasamark skola, Linneaskolan, förskolorna Kragen, Luvan, Svidjan och Yttersjö samt familjedaghemmen i Röbäck och Kasamark/Yttersjö, Röbäcks skolområde.

Eleverna från Röbäck, Kasamark har en del lektioner i Linblommans och Linneaskolans lokaler. Rektor för Linblomman är också skolområdeschef för Röbäcks skolområde. Rektorerna i skolområdet bildar ett ledarlag som arbetar för helheten ur ett 1-16 års perspektiv.


Den stora utmaningen läsåret 2012 - 2013

Läsåret 2012-2013 är slutfört och det var ett läsår med många nya inslag. Den största utmaning var den förändrade undervisningsstrukturen som genomförts, att gå från en åldersblandad undervisning till en åldershomogen undervisning som en åtgärd att förbättra skolans måluppfyllelse. Trots att alla klasser blev förändrade är stämningen i klasserna goda och vi är glada över att förändringen gick bra. Under läsåret gjorde Skolinspektionen en tillsyn av vår skolverksamhet på Linblomman. Sammanfattningsvis konstaterar jag att Skolinspektionen inte gjorde några nedslag på de områden som man inspekterat, ett mycket glädjande besked för oss som finns på skolan.


Elevernas arbetsmiljö

Vi har arbetat vidare med vår satsning på att ha två pedagoger i klassrummet som ett sätt att både förbättra elevernas måluppfyllelse och arbetsro. Pedagogerna har på ett tydligt sätt kommunicerat och involverat elever och föräldrar vilka klassrumsregler och trivselregler som gäller på Linblomman. Vårt elevråd har varit med vid framtagandet av skolan ordningsregler. Eleverna har blivit mer medvetna om arbetsrons betydelse för skolresultaten men samtidigt kan vi också konstatera att det finns mer att göra då det gäller elevernas arbetsro.


Elevernas lärande och studieresultat

Vi gör ett bra arbete och lyckas bra med våra elever lärande och studieresultat. De sammanlagda effekterna av alla insatser för att förbättra elevernas måluppfyllelse visar på en positiv utveckling. Antalet åtgärdsprogram ligger kvar på en relativt stabil nivå och utifrån analyser av elevernas studieresultat ser vi en positiv utveckling. Variationer förekommer men helhetsbilden visar att vi är på rätt väg och vi fortsätter att följa planen för hur vi vill utveckla Linblommans skola. 


Elevernas personliga och sociala utveckling

I varje klass arbetade man redan i slutet av föregående läsår att förbereda eleverna för den nya organisationen. Arbetet fortsatte under läsåret och det handlade mycket om kamratsstärkande övningar och vid våra uppföljningar kan vi konstatera att det har varit en positiv utveckling även om det finns klasser där processen tagit längre tid. Ett faddersystem är utvecklat där det finns en låg, en mellanstadieklass och en förskoleklass på respektive hemvist. Inslag som faddersläsning, redovisningar och temadagar har lagts in i skolans årsöversikt vilket stärkt både den enskilda eleven och elevgruppen. Insatser har gjorts för att utveckla elevernas inflytande och ansvar för sitt skolarbete. Vi har ett väl fungerande elevråd i Framtidsgruppen.


Våra utvecklingsområden

Linblomman är en skola där personalen har en hög ambitionsnivå och vill mycket. Utifrån analysen av läsåret 2012-2013 ser vi att vi hela tiden måste arbeta för att utveckla vår verksamhet, att våga göra nya satsningar, att tänka nytt. Några målsättningar för läsåret 2013-2014 ser du nedan:

  • Fortsatt arbete med pedagogiska planeringar för att ge eleverna/vårdnadshavarna en insikt i skolans mål och öka elevers inflytande för sin eget lärande.
  • Förbättra arbetet med att skapa lugn och ro under arbetspassen.
  • Utveckla både inomhus- och utomhusmiljön för att bättre kunna möta elevernas olika behov.
  • Fortsatt arbete för att identifiera vilka metoder som ger eleverna ett framgångsrikt stöd i sitt lärande.
  • Utveckla metoden Reciprocal teaching tillsammans med övriga skolor på Röbäcks skolområde.
  • Införa intensivundervisning kopplat till elever i behov av särskilt stöd utanför ordinarie undervisningstid.
  • Utveckla en plan för att få IUP och åtgärdsprogram levande för elever och pedagoger samt göra eleverna medvetna om kunskapsmålen.
  • Arbeta med lära ut olika former av studieteknik som ett verktyg för att stödja elevernas lärande.
  • Arbeta för att förnya utmärkelsen för en Hållbar förskola/skola.


 

Hade du nytta av informationen?  
(41 röster)

Innehåll

Linblommans skola
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av

Erik Johan Bergvall

2014-02-21 12.49

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.