Fritidshemmet Pärlan på Hedlundaskolan

På vår skola har vi ett fritids med två hemvisten: Lilla Pärlan och Stora Pärlan.

Följ gärna vårt arbete på bloggen, välkomna in genom att klicka här.

 
Lilla Pärlan går barn från F-1.

Stora Pärlan går barn från årskurs 2-6.  

Förhållningssätt och bemötande

Hedlundaskolans mål och vision utgår från en syn där det intelligenta barnet står i fokus. En sådan grundsyn innebär positiva möten mellan barn och barn, barn och vuxna samt vuxna och vuxna för att skapa förutsättningar för varje individ att lyckas. I samtalen med barnen skapar vi utrymme för stora och små att mötas. I mötet med barnen lär vi känna deras tankar, känslor, frågor – dessa möten skapar utrymme att växa i.

Utveckling

Vi anser att det är av stor vikt att barn tidig får möjlighet att växa, känna tillit till sig själva och utveckla sin identitet i en stimulerande och trygg miljö där pedagoger och miljö skapar möjlighet för utveckling, utmaning och lärande. Utifrån ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt kommer vi vidareutveckla vår pedagogiska inomhusmiljö under kommande läsår.

Synligt lärande

Genom digital pedagogisk dokumentation strävar vi efter att synliggöra såväl den enskilda individens som gruppens utveckling och lärandeprocesser. Det digitala lärandet och de tidsenliga verktygen är en betydande del av Hedlundaskolans fritidshem där vårt mål är att utbilda framtidens hållbara världsmedborgare.


Fritidsverksamheten ska komplettera skolan. Barnen ska ges utrymme för fri lek, inne/utevistelse och planerade aktiviteter där barnen själva väljer.
   

Så här kan en dag på fritids se ut

Vi öppnar på Lilla Pärlan kl. 6.30.

Mellan 7.00 - 7.30 serveras frukost till de barn som önskar det i skolrestaurangen.

Sedan går vi ut och har utevistelse till det ringer in kl. 8.15.
Under skoldagen samarbetar fritids med skola och förskoleklass i olika former. Det ger oss en bra helhetssyn över barnets dag.

Efter skoldagens slut är barnen på fritids. Vi äter mellanmål och har sedan utevistelse och olika inneaktiviteter, bild och form, lek och rörelse, skapande m.m.

Vi stänger gemensamt på Stora Pärlan kl. 17.30.

Hade du nytta av informationen?  
(27 röster)


Innehåll

LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "start". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Sidan granskad av