Mål och kvalitet

Hedlundaskolans Vision

Hedlundaskolan har många styrkor; en av dessa är att världen finns i skolan i och med att vi har barn och elever som har en annan bakgrund och ett annat modersmål än det svenska. Vi vill därför arbeta vidare med tanken kring världens skola och utveckla en skola med internationell profil, där eleverna kan välja att läsa fördjupad engelska på elevens val.

En av skolans framgångsfaktorer är arbetet med och för hållbar utveckling. Under våren 2012 startade eleverna tillsammans med personal en Second Hand - butik. I läroplanen står det tydligt att skolan ska arbeta med att utveckla elevernas kunskaper om en hållbar livsstil men också att de ska få kunskaper i entreprenöriellt lärande. Second Hand- butiken är ett exempel på hur dessa delar från läroplanen kommer in i skolans praktik.

Skolans vision är att utbilda framtidens hållbara världsmedborgare. I detta ligger att våra barn och elever inte enbart tillhör sin stad, sitt land utan blir en del av världen. Vi på Hedlundaskolan har satt upp mål för verksamheten. Vår ambition är att målen ska vara uppnådda år 2014.

Hedlundaskolans mål

2014 är Hedlundaskolan en internationell skola med elever från hela världen. Eleverna möts av en trygg studiemiljö där var och en stimuleras, motiveras och utmanas i sitt lärande av pedagoger som har höga förväntningar på dem. Genom olika arbetsformer och flexibel lärmiljö med hög digital kompetens, utvecklar eleverna sina kunskaper i skolans alla ämnen. Eleverna lär sig att söka och sovra information samt att kritiskt granska källor av olika slag.

Alla elevers språkliga och kulturella bakgrund är en viktig del i elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Redan från förskoleklass synliggörs och tränas språk på ett lekfullt sätt för att senare i utbildningen ingå som en fördjupning i elevens val. Hedlundaskolan erbjuder elever från årskurs tre att lära sig arabiska och kinesiska på nybörjarnivå och engelska på fördjupad nivå. Språkfokus är tydligt i alla ämnen!

Hedlundaskolan ger eleverna en stimulerande och aktiv skoldag där det kreativa med bild, musik och rörelse är en naturlig del under och efter skoltid. Tillsammans har skolans personal och eleverna skapat ett aktivitetscentrum där eleverna väljer mellan olika aktiviteter. Skolans samarbete med konstnärer, dansutbildare och föreningar är en naturlig del av verksamheten.

Lärande för hållbar utveckling är centralt för Hedlundaskolan. Utifrån detta perspektiv fostrar vi framtidens världsmedborgare. Medborgare som sätter kunskaperna om förutsättningarna för nästkommande generationers överlevnad i centrum.

Vägen dit

Vår tanke är att undervisningen ska planeras utifrån temat Rädda världen. Vår ambition är att samarbeta över ämnesgränserna. På så sätt blir lärandet hållbart utifrån helthet till delar.

Vi vill på Hedlundaskolan skapa ett inkluderande, språkutvecklande och identitetskapande arbetssätt. På Hedlundaskolan ska alla elever synliggöras utifrån sina styrkor. Eleverna ska utmanas av kunniga pedagoger som kan engagera och entusiasmera till lärande. Våra förväntningar på oss själva och våra elever är höga; ALLA KAN med de rätta förutsättningarna.

Steg i rätt riktning... ett axplock från pågående verksamhet

Digital kompetens

Under våren 2012 startade IT-pedagogen Peter Hjelm ett lärplatteprojekt. Ett projekt som utvecklade pedagogernas kunskap om hur lärplattan kan användas i undervisningen och på fritids för att stimulera lärandet. Satsningen med smart-boards, projektorer och klassuppsättning lärplattor höstterminen 2012 är ett led i Hedlundaskolans ambition att med digital teknik motivera eleverna att nå ännu längre. Eleverna i årskurserna 6-9 har en laptop som de använder i sitt dagliga skolarbete.


Hedlundaskolans pedagoger har under föregående läsår tillsammans med IT-pedagogen utvecklat bloggen som ett sätt att synliggöra vad som sker i undervisningen.

Internationella kontakter, digitala verktyg och språkutveckling på samma gång

Under läsåret 2012-2013 hade Hedlundaskolan och Enheten för modersmål ett samarbetsprojekt med elever, pedagoger och ledare på International Dubai School. Med tekniken som hjälpmedel kommer samarbetade lärare och elever utifrån olika teman på deras respektive modersmål.

Hedlundaskolan är också en del av ett internationellt projekt med Hanoi och distriktet Cay Giay. Vår partnerskola heter Dich Vong B Primary School. Syftet med arbetet är att tillsammans utveckla kunskap om lärande för en hållbar utveckling. Projektet avslutas 2015.

Lärande för hållbar utveckling

Lilla Miljölyftet är en aktivitet som prövades hösten 2012. I lilla miljölyftet får barnen träna på samarbetsförmåga, problemlösning och samtidigt visa sina kunskaper i hållbar utveckling och skaffa sig ny kunskap. Lyftet blir startpunkten för temat Rädda världen; ett tema som öppnar upp för samarbete över ämnesgränserna. Hösten 2013 ska samtliga elever delta i Lilla miljölyftet på Klabböle energicentrum.

Trygghet och kunskap, kunskap och trygghet

Under våren 2012 arbetade klasserna på klassrådstimmar fram skolans ordningsregler, beslut om dessa togs i maj 2012 av elevrådet. Elevrådet kom fram till att vi måste arbeta vidare med hur vi kan förstå ordningsreglerna och hur vi kan förhålla oss till dessa och hålla dem levande. Det blir ett fortsatt arbete för samtliga klasser under läsåret 13-14.

Elevrådet och klasserna arbetade också med temat vi är varandras förebild; ett led i detta arbete var uppstarten av fadderverksamheten mellan förskoleklass och år 4. Det arbetet fortsätter under kommande läsår. Vi vill skapa en kultur där vi ser och bryr oss om varandra; att alla ska få vara med och ges goda förutsättningar att på ett naturligt sätt komma in i skolas vardag och få vänner.

Under kommande läsår ska vi på ett medvetet sätt arbeta med elevinflytande i undervisningen samt en röd tråd i utvecklingen av förmågorna i skolans ämnen och årskurser. Syftet med arbetet är att få till stånd en medveten kunskapsprogression och synliggöra lärandet.

Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Uppföljning och utvärdering av verksamheten är viktiga delar för att ta reda på om vi är på rätt väg. Vi behöver stanna upp för att blicka bakåt och ställa utmanande frågor till oss själva. Allt vi gör i skolan ska gynna elevernas måluppfyllelse såväl socialt som kunskapsmässigt. Hur gör vi det då rent konkret?

Uppföljning och utvärdering läsåret 2013-2014

Aug

Vi sätter upp mål för läsåret. Detta görs utifrån utvärdering och analys som gjordes i juni.

Okt
klasskonferenser där vi följer upp elevernas väg mot målen och identifierar elever som riskerar att inte nå målen.


nov
utvecklingssamtal där pedagog tillsammans med elev och vårdnadshavare följer upp elevens väg mot målen.

Dec
uppföljning och då är det utvecklingsgrupperna som tar reda på om de är på rätt väg utifrån uppsatta mål.

analys av elevernas måluppfyllelse utifrån betyg och omdömen.

Mars
klasskonferenser där vi följer upp elevernas väg mot målen och identifierar elever som riskerar att inte nå målen.

Apr
utvecklingssamtal där pedagog tillsammans med elev och vårdnadshavare följer upp elevens väg mot målen.

elevenkäten genomförs vartannat år för årskursern 1-6. Vi analyserar den såväl i klasser som på elevråd och i respektive lärlag.

Maj
genom en föräldrarenkät följer vi upp hur vårdnadshavare upplever vår verksamhet.

uppföljning av uppsatta mål i kvalitetsrapport och likabehandlingsplan med eleverna i klassråd och elevråd.

analys av resultat på nationella prov.

utvärdering av likabehandlingsplan inom skolenheten.

Jun
utvärdering och analys av läsåret utifrån verksamhetens uppsatta mål och elevernas måluppfyllelse utifrån omdömen och betyg.

Hade du nytta av informationen?  
(62 röster)

Innehåll

Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Britt-Inger Norberg

2014-09-08 10.46

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.