Ordningsregler

På vår skola ska alla elever få utvecklas till hela människor!

Genom att bli sedda och hörda skapas en lärande och inspirerande utveckling.

Vår skola är känd som en ”snäll skola” vilket i detta avseende menas ”kom som du är - du duger”.

Skolan är en gemensam arbetsplats för elever och personal med samma rättigheter och skyldigheter för oss alla. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling (läs mer i Likabehandlingsplanen). Bemöt andra som du själv vill bli bemött!

Vi använder ett vårdat språk när vi tilltalar varandra, accepterar att vi är olika och försöker gemensamt skapa ett gott klimat på skolan.

På vår skola innebär lärandet både inomhus- och utomhusaktiviteter. För att vara väl rustad att delta får du en skyddsutrustning när du börjar skolan. Det kan vara överdragskläder, skyddsskor, ridväst eller annat. Ditt ansvar blir att delta i undervisningen med rätt utrustning.

Matsalen

Efter arbete i djurstallar, djurhus, markbyggnadshall, maskinhall, snickeri och liknande byter du om från arbetskläder innan du går till matsalen.

I matsalen får du gärna ställa upp stolen innan du går.

Klassrummet

Du ansvarar för att komma i tid till lektioner och ha med det material du behöver.

Respektera att undervisning sker i klassrummet och att tillgången till klassrummet är begränsad så länge undervisning pågår.

Din mobiltelefon ska vara avstängd under lektioner, prov och samlingar. Detta för att du inte ska bli störd eller störa dina kamrater.

Stäng fönstren efter lektionens slut och töm gärna returpapperslådan vid behov. Lämna klassrummet som du önskar finna det!

Datorer

Datorn är ett pedagogiskt hjälpmedel som ska användas enligt de villkor och regler som gäller för Umeå kommuns skoldatorer.

Om du är osäker läs det avtal du skrivit under i samband med att du kvitterade ut din dator.

Används datorn på ett felaktigt sätt kan du riskera att få återlämna den till skolan. Du ansvarar för att hålla ordning på din dator så att den inte utsätts för skada eller blir stulen. Om något händer med datorn ska du kontakta vår It-tekniker på skolan.

Bilkörning och parkering

Under skoltid är trafik med privata fordon inte tillåten inom skolans område annat än till och från parkeringen. Högsta tillåtna hastighet inom skolområdet är 30 km/h. All parkering på vägen utanför skolbyggnader och elevhem är förbjudet av säkerhetsskäl.

Det är viktigt att vi minimerar trafiken ner till jordbrukets område. Skolans elever får därför inte köra bil på jordbrukets område utan är välkommen att använda parkeringen som är i anslutning till skolan.


Besökare

Vem som får besöka en klass eller lektion avgör din mentor. Vill du ha besök av någon ska du kontakta mentor. Besökaren ska uppsöka kansliet för att få en besökandeskylt samt kunna legitimera sig.

Skolan är ingen offentlig plats vilket innebär att rektor ytterst är den som avgör vem som får komma på besök. Detta gäller på alla skolor i landet och handlar om att vi ska kunna ge våra elever en säker arbetsplats.

Hundar

Hundar är välkomna på lantbrukets område men det är viktigt att dessa hålls kopplade för hänsyn till människor, andra hundar samt andra djurarter som finns på vår gård. Det är heller inte tillåtet att ta med sina hundar in i djurstallarna.

Vi vill också värna det fågelliv som finns på våra marker. Håll därför din hund kopplad även då du rör dig ute på åkrarna.

Hygien/smittspridning

Alla är välkomna att besöka våra djurstallar. Men innan man går in i djurstallarna ska man tvätta och sprita händerna för att förhindra smittspridning. Du får aldrig besöka ladugården eller svinstallet direkt efter att du besökt djurhuset.

Drogpolicy

Umeå kommun är skolans huvudman och tillämpar en tobaks- och snusfri arbetsplats. Det innebär att det inte är tillåten att röka på skolans område. Detta gäller både elever, personal och besökare. Vi utgår ifrån att du respekterar att Forslundagymnasiet är en alkohol- och drogfri skola!

Vi vill inta bara värna och säkra elevers och medarbetares säkerhet utan också djurens säkerhet. Det är därför mycket viktigt att rökning inte förekommer på jordbrukets område eller i dess lokaler. Detta på grund av den stora brandrisken.


Tänk på

Du kan bidra med att

- Uppträda på ett trevligt sätt

-   Hjälpa andra och visa hänsyn

-   Vara rädd om skolans miljö och egendom

-   Respektera skolans rökfria zon

-   Respektera skolan alkohol och drogpolicy

-   Respektera dina kamrater och lärare genom att komma i tid

-   Ta ansvar för ditt skolarbete

-   Inte störa undervisningen med mobiltelefon eller dator.

Vad händer om du bryter mot skolans ordningsregler?

Tillsägelse

Om du inte följer ordningsreglerna kan lärare, personal och rektor vidta tillfälliga åtgärder.

Dessa åtgärder finns reglerade i Skollagen 5 kap 6§ för att försäkra dig som elev trygghet och studiero, men också för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Samtal hem

Läraren kan visa ut eleven för högst återstoden av lektionen. Mentor informerar rektor och vårdnadshavare till omyndig elev. Skollagen 5 kap 7§.

Utredning, varning vid upprepade förseelser

Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarlig förseelse ska rektor utreda orsaken. Rektor kan då också ge en skriftlig varning. Rektor informerar vårdnadshavaren till omyndig elev.

Skollagen 5 kap 11§.

Avstängning

I gymnasieskolan får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om

-  Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid
bedömning av elevens måluppfyllese och kunskaper

-  Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande

-  Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för
kränkande behandling

-  Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers
trygghet och studiero.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero får rektor besluta om omedelbar avstängning av elev. Skollagen 5 kap 17§.

Vid kränkningar och diskriminering används de åtgärder som anges i avsnittet om avstängning samt gällande Likabehandlingsplan.

I Likabehandlingsplanen framgår vad som gäller på vår skola.

Hade du nytta av informationen?  
(44 röster)
För mer information kontakta

Jonas Stenlund
Rektor
Tel 090-16 41 63

Sidan granskad av Siv Andersson

2015-01-15 14.37

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.