Mål och kvalitet

Kvalitetsarbetet har utvecklats snabbt under senare år genom dokumentation, utvecklingssamtal, arbetsplan och kvalitetsredovisning. Detta medför att det blir lättare med uppföljning och utvärdering.
Arbetet sker utifrån Allmänna råd för familjedaghem, Lpfö 98 (Läroplan för förskolan, vägledande) samt mot kommunfullmäktiges mål, Sävar För och Grundskolans och familjedaghemmens egna mål för barnens arbetsmiljö, lärande samt personliga och sociala utveckling.

Barnens arbetsmiljö
 
Vårt mål är att få trygga självständiga barn, trygghet är en förutsättning för allt lärande. Vistelsen i familjedaghemmet ska innebära att barnen får vistas i en lugn och trygg miljö och miljön ska vara en bra miljö för utveckling och lärande. I våra små grupper ser vi varje barn och deras olika behov och ger barnen den trygghet de behöver.

  • Vi utformar verksamheten med barnens behov, intressen och tidigare erfarenhet som grund och möter varje barn med lyhördhet och flexibilitet
  • Vi vill ge barnen självförtroende och en god självkänsla, social och emotionell kompetens och medinflytande
  • Vi är medvetna om lekens betydelse för att utveckla barns samspel till inlevelse och empati och skapar förutsättningar för lek och för att utveckla barns lek
  • Vi strävar efter att varje barn ska känna sig uppskattat för den han/hon är och ser detta som en förutsättning för ett gott klimat i barngruppen

 
Barnens lärande

Verksamheten bedrivs i en trygg hemmiljö där vi utnyttjar närmiljön för lärande och utveckling.

  • Vi arbetar med Sävar Kommundels mål som är språk, matematik och genus
  • Vi vill att barnen ska få ett rikt språk, utveckla sin motorik, bli nyfikna och få lust att lära
  • Vi anser att den fria leken är viktig och skall ges stort utrymme. Genom leken bearbetar barnen upplevelser och intryck av verkligheten. De lär sig samarbeta, att ta ansvar och att visa hänsyn till varandra
  • Vi ska se varje barn, uppmuntra och vägleda, ge tid och beröm till barnen och göra barnen delaktiga i verksamheten genom att lyssna på barnens åsikter
  • Vår ambition är att vara lyhörda och skapa ett bra komplement till hemmet
  • Vi försöker finna lösningar som stödjer barns utveckling av självkänsla, självförtroende, mod, ansvarskänsla och samarbetsförmåga
Hade du nytta av informationen?  
(37 röster)
Dokument och planer

Familjedaghemmens kvalitetsredovisningar:

BullmarkPDF
SävarPDF

KrisplanPDF


Sidan granskad av Heléne Isaksson

2015-03-02 15.54

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.