Mål och kvalitet

INLEDNING
Ersmark är en by några kilometer från Umeå. Skolan är belägen i ett naturskönt och rogivande område vid Fällforsån. Ersmarks skola för årskurs 1 - 5 samt förskoleklass och fritidshem, är en skola med 227 elever från 6 -11 år, varav ca 200 har plats i fritidshem och fritidsklubb. Skolan har verksamhetsanpassade lokaler och skolgård. Förskolan Ersmark består av fyra nybyggda förskoleavdelningar för 1-5 åringar som är sammanbyggda med skolan och dessutom finns fem förskoleavdelningar på förskolan Tvillingen. Skolans struktur och organisation är väl fungerande och skapar goda förutsättningar för en meningsfull verksamhet för barnen.

 
Ersmarks skola ingår i Ersboda skolområde. I arbetsplanen finns Ersboda skolområdes ledningsvision samt en beskrivning av Ersmarks skolas mål, verksamhet och rutiner. Skolans hemsida är en viktig källa för information och där finns även denna sammanfattning av arbetsplanen. Arbetsplanen omfattar grundskola, förskoleklass och fritidshem.


Elevers arbetsmiljö

Vårt mål för Ersmarks skola är att "arbetsmiljön ska vara lugn, trygg och stimulerande för att hjälpa barnen till arbetsro, kunskap och engagemang". Av de positiva resultaten i vår egen trivselenkät samt kommunens elevenkät kan vi konstatera att vi i når en mycket hög måluppfyllelse i detta avseende. Ett viktigt redskap för att upprätthålla en god arbetsmiljö för eleverna är skolans trygghetsteam, samt att skolans förväntansdokument och plan för likabehandling årligen granskas och revideras av trygghetsteamet i samråd med skolans elever. I det praktiska arbetet med eleverna har vi lagt extra fokus på att utveckla barnens sociala samspel, exempelvis genom värderingsövningar och arbete kring Ershanden. Vi anpassar gruppernas storlek efter verksamheten och elevernas behov vilket också bidrar till att vi kan skapa lugna miljöer i skolan.


Elevers lärande och skolans studieresultat

Eleverna på Ersmarks skola når mycket goda studieresultat, vilket framgår både av kommunens elevenkät samt mätningar på nationell nivå. En av våra styrkor är det individanpassade stöd som underlättas genom indelningen i mindre undervisningsgrupper. Samarbetet mellan fritidshemmet/klubben och skolan bidrar till en helhetssyn kring barnens behov och färdigheter. Vi har elevledda utvecklingssamtal vilket lett till ökat intresse hos eleverna för arbete med sina egna utvecklingsmål.

Årets skolgemensamma tema var KUL TUR I UMEÅ. Eleverna fick kunskap om hur ett samhälle är uppbyggt, hur man själv kan bidra samt vad demokrati är.  Under läsåret har vi bland annat haft samarbete med naturskolan, Umeå universitet, Umeva, Umeå energi, muséet, Norrlandsoperan, teater och dans.


Elevers personliga och sociala utveckling

Ersmarks skolas mål är att: "Utveckla barnens förmåga till empati, problemlösning och självkontroll. Barnen ska kunna, vilja och våga uttrycka sig med ett vårdat språk och vara lyhörda inför andra". Stor vikt har lagts vid det sociala samspelet under årets verksamhet och eleverna har fått träna på att lyssna och uttrycka sig i både stora och små grupper. Utifrån kommunens elevenkät och vår egen utvärdering av verksamheten ser vi att eleverna har mycket god förmåga att samarbeta och ta eget ansvar. Vi anser att årets aktiviteter som fadderverksamhet, musikal och andra gruppuppgifter i hög utsträckning har bidragit till detta. 


Våra utvecklingsområden

Vi fortsätter att utveckla och strukturera verksamheten utifrån barnens behov, kunskaper och ålder. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera skolans olika lokal- och personalresurser för möta elevernas individuella behov. Vi arbetar vidare med att barnen ska bli självständiga och ett mål är att fler barn ska vilja och våga säga vad de tycker, exempelvis på klassråd/lektioner. Inflytande är ett annat utvecklingsområde och vi arbetar för att göra barnen mer delaktiga vid planering av olika arbetsområden. För de äldre eleverna på skolan arbetar vi vidare med elevledda utvecklingssamtal för att eleverna ska få ökad inblick i och inflytande över sitt eget lärande. Arbetet med miljö och hållbar utveckling fortsätter, exempelvis genom "Grön flagg" samt konkreta åtgärder som att köpa in fler kärl för källsortering.

Hade du nytta av informationen?  
(61 röster)

Innehåll

Ersmarks skola
Gamla Ersbodavägen 115
906 37 Umeå

Sidan granskad av Marie Salomonsson

2015-04-10 12.15

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.