Ersmark förskola

Förskolan Ersmark ligger i Ersmark, en by 8 km från Umeå, i ett naturskönt område nära intill skog och ängar. Vårt upptagningsområde är Ersmark, Ersforsen och närliggande byar som Fäboåkern och Fällforsån.

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss .Barnens arbetsmiljö ska erbjuda trygga, spännande och lustfyllda miljöer för att stimulera barnens lärande med tyngdpunkt på naturen och barnens språkliga utveckling samt matematik.

Förskolans utemiljö består av skogsmark, gräsytor, gung- och lekställningar, asfalterade cykelbanor samt lekytor. Förskolans gemensamma regler har tagits fram av pedagoger och barn.


Våra värdeord

Förskolan Ersamarks pedagogiska verksamhet utgår från förskolans Läroplan(Ipfö 98) vår arbetsplan och de värdeord ligger till grund för vårt förhållningssätt och vi strävar ständigt mot att dessa värdeord ska vara "levande" i den dagliga verksamheten

Lär mera i vår Likabehandlingsplan​ under Mål och kvalitet

Kompisskap

Lärandet i förskolan ska vara livslångt och vi värdesätter den sociala kompetensen och värdegrundsarbetet. Alla barn skall känna trygghet och gemenskap på förskola och vara en tillgång för gruppen

Alla barn och vuxna ska verka för människors lika värde och se olikheter som en tillgång.

Alla ska känna sig lyssnad och sedd av både kompisar och vuxna.

Delaktighet

Förskolan ska lägga grund till att barn förstår vad demokrati är. Därför utgår vi från barnens intressen när vi planerar utformningen av miljö och planering av de pedagogiska verksamheten.

Vi ger barn utrymme att ta ansvar utifrån deras ålder och mognad

Vi ger barnen tillfälle att själva styra sina val avaktiviteter.

Vårt arbete med barnen sker i ett förtroendefullt samarbete med hemmet och förskolans tydlighet kring mål och innehåll ger föräldrarna möjlighet till inflytande och delaktighet


Lärande

I förskolan främjar vi lärandet i vardagen och är medvetna kring lekens betydelse för små barns lärande. I leken utvecklas förmågor som fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Genom ett temarikt arbetssätt bli barnens lärande mångsidigt och sammanhängande.

Lärande ska var lustfyllt och roligt och ge en känsla av att lyckas och utvecklas.


Hade du nytta av informationen?  
(56 röster)
Öppettider

Förskolan Ersmark kan ha öppet mellan 06.30-18:30 om det behövs. Just nu har vi öppet
06.30-17.30.

Dungen är öppnings- och stängningsavdelning,
mellan 06.30-07:00 samt
16:30- 17:30 slås flyglarna
ihop och håller till på Dungen.

Om du som förälder har andra behov kontakta förskloechef. Ingalill Bring 16 46 24

ingalill.bring@umea.se

Fakta
Skog och äng   Nära
Idrottslokal   Ja
Bollplan   Ja
Isbana   Ja
Bokbuss   Ja

Innehåll

Förskolan Ersmark
Gamla Ersbodavägen 115
906 37 Umeå

Sidan granskad av Harriet Elaine Elstig

2015-05-18 10.33

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.