Mål och kvalitet

Mål för Förskolan Ersmark:

  • Vi vill synliggöra barnet
  • Vi ser barnet som rikt, starkt och kompetent att komma fram till egna lösningar och omdömen
  • Vi vill vara lyssnande, lyhörda och aktivt frågande pedagoger
  • Vi vill utveckla och stärka barnet
  • Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet
  • Vi vill skapa berikande inne- och utemiljö på förskolan, där barnet kan aktivt utforska och lära genom lek
  • Vi vill att Förskolan Ersmark ska vara en berikande mötesplats, där man har roligt och är full av lust att lära och utvecklas genom leken.
  • Vi vill erbjuda en social och kulturell trygghet utöver den egna familjen
     Kvalitet för Förskolan Ersmark: Nedan följer ett utdrag ur vår senaste kvalitetssammanställning. Kvalitetssammanställningen i sin helhet finns via en länkPDF här uppe till höger.

Barnens arbetsmiljö
Barnen på Ersmark förskola är trygga, glada och trivs tillsammans. Pedagogerna har varit tydliga, närvarande, flexibla och lyhörda för både barn och föräldrar. Indelning av barngruppen i mindre grupper har varit positivt för att stödja enskilda barns behov och intressen. Mindre grupper gör att barn blir sedda vilket inger trygghet för föräldrar, personal och barn. Man delar upp barnen i mindre åldershomogena grupper som gör att aktiviteterna blir anpassade till ålder, utveckling och intresse. Under året har man med hjälp av pedagogisk handledning påbörjat med att förändra innemiljön utifrån barnens intressen och behov. Detta är en pågående process allt eftersom barnens behov förändras. På ERM lyssnar pedagogerna på barnens önskningar och intressen, man delar in barnen i mindre grupper då varje enskild individ får större talutrymme och pedagogerna har kunnat ta del av deras tankar.
Pedagoger och barn vistas mycket utomhus på förskolan Ersmark. Förutom att nyttja den stora förskolegården besöker man lekparker eller går till skogen.
Barnens lärande
På ERM har man arbetat för att ge barnen grundläggande förståelse för matematik genom att man utgått från deras intressen och erfarenheter. Genom att göra, upptäcka och utforska tillsammans med medforskande pedagoger har barnen fått uppleva matematik i vardagen på ett konkret sätt. Förskolan har köpt in matematiskt material som man använt sig av i den egna leken och i planerade aktiviteter.
Samlingar med rim, ramsor, sånger och lekar samt läsvilor har gett barnen möjlighet att återberätta och träna begrepp och ordförståelse. Genom dagliga samtal med barnen har man gett förutsättningar för att barnens kommunikationsförmåga ska utvecklas.
Barnens personliga och sociala utveckling
Barnen på ERM erbjuds en utemiljö med möjlighet till varierande aktiviteter där alla kan delta och uppleva glädje. Man har med föräldrarnas hjälp förbättrat förskolegården ytterligare genom göra en "utebygg". Barnen på ERM har haft möjlighet att besöka gymnastikhall regelbundet. Inne på förskolan har man "Kullerbyttan" där man bl.a. har planerade rörelselekar. Barnen har haft tillgång till trygga och inspirerande lekmiljöer med tydliga ramar vad det gäller utnyttjandet av material och plats. På Förskolan Ersmark har man arbetet med kompisskap och förtydligat hur man är en bra kamrat, anpassat utifrån barnens åldrar. Ershanden finns med som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
Våra utvecklingsområden
Ett utvecklingsområde är att utveckla vår medvetenhet kring jämställdhet och genus.
Ge barnen ännu mer inflytande i de planerade aktiviteterna
Förankra likabehandlingsplanen hos föräldrarna
Pedagogerna behöver lära sig mer om hur man använder iPaden i dokumentationsarbetet samt hitta en gemensam dokumentations- och utvärderingsmall.

Hade du nytta av informationen?  
(51 röster)

Sidan granskad av Annika Nygren

2015-05-18 10.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.