Om oss

Berghemsskolan är en skola med förskoleklass och år 1-6. Det finns ca 150 barn fördelade på grundskola, förskoleklass och fritidshem. Skolans sammansättning ger förutsättning till samarbete mellan de olika skolformerna.

Vi anser det viktigt att ha en helhetssyn på barnet i skolan. Fritidshemmen finns integrerade för att därigenom skapa kontinuitet i vuxenkontakt och miljö.

Vi tar gärna emot fler elever i grundskolan. Under fliken avdelningar och klasser finns antal elever i varje klass och klasslärare.

Välkomna!

Rektor Katarina Stillesjö Vilhelmsson

Historia

Berghemsskolan byggdes på 1960-talet och ligger mitt i stadsdelen Berghem. Berghem är ett tryggt område för barnen.

Bebyggelsen på Berghem är blandad, men består till stor del av villor.  En hel del nya lägenheter har byggts i närheten av skolan. Vi har närhet till Gammlia och Bräntberget som nyttjas kontinuerligt i olika aktiviteter.

Berghems förskola ligger i nära anslutning till skolan med en lekpark, en fotbollsplan och ett litet skogsområde emellan. De flesta barn som går på Berghems förskola börjar på Berghemsskolan.

Elevantalet har varit tämligen stabilt i grundskolan. Skolans struktur och organisation är väl fungerande och ger bra förutsättningar för att få en bra verksamhet för barnen. Det finns några få elever med annat modersmål än svenska på skolan.

Organisation

Berghemsskolan har åldershomogena grupper. Vi har förhållandevis små klasser mellan 17 elever - 24 elever.

Personalresurserna är fördelade så att det finns tillgång till speciallärare i alla klasser t o m år 6.

Läraren på grundskolan följer klassen från år 1 — 3. och har samma lärare från år 4-6.

Fritidshemspersonalens arbete i klassrummet är en viktig del och ett stöd för klassläraren. Skolan har  under många år uppvisat goda resultat i nationella prov, diagnoser i år 3 och egna tester. Framgångsfaktorer är: små grupper, bra lokaler, grundsärskola/grundskola integrerade, samt att personalen är indelade i utvecklingslag som arbetar med skolutvecklingsfrågor. Föräldrasamverkan sker genom utvecklingssamtal kring det enskilda barnet, föräldramöten och föräldrars övriga deltagande i skolans verksamhet.

Hade du nytta av informationen?  
(78 röster)
Fakta
Bibliotek, skol Ja
Busshållplats Mycket nära
Elevhälsa Ja
Fotbollsplan Ja
Idrottshall Ja
Ishockeyrink Ja
Skolcafé Nej
Skol IF Ja

Innehåll

Berghemsskolan
Skidspåret 6
903 38 Umeå

Sidan granskad av Andreas Granqvist

2014-10-15 13.50

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.