Mål och kvalitet

Läsåret 13/14

Även detta läsår har vi ingått nätverk inom skolområdet både för fritids, förskoleklass och grundskolan.

Förskoleklassen har  bla arbetat med, överföringsdokument/rutiner, projektet ”boksamtal” som skall främja intresset för böcker och läsning, utveckla läsförståelse och ordförråd.

Fritidshemmen har bla arbetat med : Pedagogisk dokumentation , Allmänna råd för fritidshem samt kvalitetsarbete på olika sätt.

Skolan har bla arbetat med betyg och bedömning, hur man utformar framåtsyftande utvecklingsmål, bedömning och  nationella prov .

Nätverken fortsätter även detta läsår och innehållet styrs av önskemål från deltagarna.

Berghemsskolans mål  att alla i skolan skall äga det systematiska kvalitetsarbetet har betytt att arbete lagts ner på detta vid APT träffar, ledningsgruppsträffar och arbetslagsträffar.

Arbetet resulterade  i ett årshjul för hela verksamheten som vi fortsätter att se över och besluta vad som tydligt skall nämnas där. Kontinuitet och att finna rutiner för kvalitetsarbetet har varit viktiga aspekter.

Vi har förutsättningar att utifrån lärarnas kompetens och strukturen i vårt upptagningsområde att få bra studieresultat. Studieresultat i åk 6 är en styrka medan detsamma i åk 3 utifrån resultat av nationella prov är tillfredsställande- god kvalitet.

Studieresultat i teknik och biologi nämns som en svaghet i åk 4-6 bla pga bristfälliga läromedel .Flera i personalgruppen har arbetat många år på skolan och alla har en adekvat utbildning för sitt uppdrag.

Samarbetet mellan fritids och skolan är mycket väl fungerande och förskoleklassens personal är väl förtrogen med mottagande av nya elever till skolan.

I det nära samarbete mellan yrkesgrupperna betonas ”eleven i fokus”. Alla har ansvar för alla elever.

Vi anser dock att det är viktigt att i samverkan tydliggöra respektive yrkesgrupps huvudansvar. Det innebär att läraren har ansvar för undervisningen, fritidspedagogen/barnskötaren för fritidsverksamheten och förskolläraren för förskoleklassen.

Elevers arbetsmiljö

När  åk 3-6  jämför Friendsenkäten våren 2013  med trivselenkäten från 2012 och sammanställningen av trygghetsvandringen under våren 2013 så ser vi följande:

trygghet, trivsel och likabehandling där 94 % av eleverna i åk 3-6 trivs mycket på bra skolan. Vid jämförelse med kommunen ser vi att åk 3:s resultat är likvärdig med kommunens och åk 4-6 har ett bättre resultat än kommunen som har 89 %.

Resultaten i Friendsenkäten våren 2013 i åk 3-6 visade dock att användande av internet och mobiltelefoner förändrat möjligheten till kränkningar. ( se resultat och åtgärder i Kvalitetssammanställning)

Enkäten har även skickats ut till föräldrarna som kunnat ta del av resultaten. 

Personal på fritidsklubben har också samtalat med eleverna och även kontaktat föräldrarna om mobiltelefonanvändandet. När eleverna har datordag samtalar även personalen om språkbruk och ”sunt förnuft på internet”.

Vi kommer att hålla denna diskussion levande och vara uppmärksam och lyhörd för att eleverna ska känna trygghet och trivas i skolan och med kompisar. ALL PERSONAL på skolan gör allt för att elever inte ska bli kränkta och ger en direkt tillsägelse när man hör eller ser att någon blir illa behandlad.

I Förskoleklass-åk 1-2 har  vi mycket hög andel elever som känner trygghet och trivsel i skolan. Ju äldre eleverna blir desto mer upplever de sitt inflytande. Överlag upplever eleverna ett gott arbetsklimat och en lagom arbetsbelastning. Arbetsron  i klassrummet är överlag god, men en del elever störs av yttre stimuli. Vi har under året arbetat aktivt med likabehandlingsplanen

Enligt 2012 års enkäter är elevernas arbetsmiljö på fritidshemmet högre än kommunens i åk4-6 97 BGH/91UK värdet i åk F-3 89 BGH /93/UK)

Inom skolbarnsomsorgen har vi under året arbetat aktivt med likabehandlingsplanen samt varit lyhörda för elevernas idéer och tankar genom fritidsråd och dagliga möten med eleverna. Detta har givit bra återkoppling om något inträffar.

Vi har under året arbetat aktivt med likabehandlingsplanen för att förankra och förklara dess innebörd för eleverna. Vi har använt presentationsmaterial som anpassats efter ålder. Detta arbete fortsätter kontinuerligt varje läsår och ny plan skrivs varje år .

Elevers lärande och skolans studieresultat

Förskoleklass: 7av 23 elever skrev meningar (mars-13) och (juni-13) skriver 20 av 23. 9 av 23 är goda läsare. 100 % uppslutning vid utvecklings-samtal, där föräldrarna uttrycker positiva omdömen om barnens utveckling.

Skolbarnsomsorg : Positiv feedback från föräldrar och elever visar att vi har mycket god kvalitet när det gäller lärande i fritidshemmet. Eleverna är kreativa och leker tillsammans.

Åk 1-3: Nationella prov och diagnoser i åk 3 inte tillfredsställande resultat. Individanpassningen kan förbättras. Utvecklingssamtalen fungerar bra, men Unikum har inte varit så lätthanterligt för föräldrarna. Vi har några elever som har behov av särskilt stöd, men som har visat sig ha större behov än vad de haft under läsåret. 

Unikum visar att flertalet elever har positiv inställning till matematik.

Åk 4-6: Alla elever i årskurs sex når minst godkändnivå i slutet av vårterminen i samtliga ämnen. I de nationella proven kan vi se att eleverna från Berghemsskolan ligger mycket högt vad gäller engelska, svenska och matematik.(Se resultat i kvalitetssammanställning)

Våra Utvecklingsområden Berghemsskolans systematiska kvalitetsarbete är ett pågående utvecklingsarbete för att förbättra analysen av våra resultat. Detta läsår har vi vid vår utvärdering och bedömning i vårt kvalitetsarbete utgått ifrån ett bedömningsschema med mätvärden på indikatorer som belyser kvalitet och måluppfyllelse.

Förbättringsåtgärder på kort sikt:

Förbättra arbetsron i klassrummet: Lärares  ansvar

Sänka ljudnivån inomhus: Allas ansvar, rektor

Förbättra språkbruket: Allas ansvar

Förbättra stödet till enskilda elever: Rektors och pedagogers ansvar ·

Förändra organisationen kring nationella prov: Rektors och pedagogers ansvar

Ge bättre helhetssyn kring barn /elever vid utvecklingssamtal: Lärare , fritids och rektors ansvar.

Ge pojkar och flickor samma förutsättningar: Allas ansvar

I vår arbetsplan för 2013/2014 kommer beskrivning på hur vi , för ökad måluppfyllelse , skall arbeta vidare med våra utvecklingsområden.

Kvalitetssammanställningen i sin helhet återfinns på vår hemsida www.skola.umea.se/berghemsskolan under fliken Mål och kvalitet.

Hade du nytta av informationen?  
(84 röster)

Sidan granskad av Andreas Granqvist

2014-11-13 08.59

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.