• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta


VÄLKOMMEN till Södra och Norra Ålidhemsskolan.

Skolstart 21/8

Åk 6

8.30 -12.30 skolskjuts ordinarie busslinjer; 12:58 till Yttertavle från Ålidhem centrum och 13.15 Innertavle nr 118 vid Ålidhems hälsocentral.

Åk 7-9 11.00 -12.30 skolskjuts ordinarie busslinjer. Taxi Sillviken kl 10.15 och åter 12:40. Taxi Yttertavle 10.30 och åter ordinarie busslinje 12:58

Busskort tilldelas till åk 6 under första skoldagen.

 

Mål och kvalitet 16-09

Ålidhemsskolan har en bra verksamhet med välutbildad och kompetent personal. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg arbetsmiljö som främjar elevernas lärande och utveckling. Den genomsnittliga betygspoängen i åk 9 har ökat till 252,2 från 235 förra läsåret. Genom att utgå ifrån elevernas olika förutsättningar och erfarenheter vill vi sträva mot att vår skola ska kännetecknas av en fortsatt hög kvalitet.

Elevernas arbetsmiljö

Eleverna har rätt till en lugn och trygg lärandemiljö och vi har tydliga ramar och regler för samvaro och arbetsro. Våra elever förstår att rättigheter följs av skyldigheter. För oss är det viktigt med ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet och medansvar så att eleven kan ta ansvar för och se sitt eget lärande. Vi har elevskyddsombud i åk 7-9 som hjälper till med att förbättra arbets- och lärandemiljön.

Elevernas lärande

För att kunna göra goda val i framtiden måste eleverna få stöd i sitt lärande och sin utveckling. Vår främsta tillgång är en professionell och engagerad personal som tränar eleverna på att tänka självständigt, att ifrågasätta det de ser och hör, att stå upp för det de tror på och att lösa olika problem de möter. Vi strävar efter en likvärdig bedömning genom att föra en dialog mellan lärare inom skolan och med lärare på andra skolor. Vi arbetar alltid med att utveckla verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Både läromedel och undervisning anpassas efter behov. Vi erbjuder läxläsning efter skoltid där elever kan få extra stöd.

Elevernas personliga och sociala utveckling

Eleverna på vår skola ska känna trygghet, tillhörighet och stolthet. De ska uppleva att skoldagen innehåller utmaningar, meningsfulla sammanhang, kreativt skapande och glädje i att lyckas. Alla ska få stöd i sitt lärande och sin utveckling så att de kan göra goda val för framtiden. För oss är det viktigt med en skola för alla där olikheter utvecklar tolerans och solidaritet. Ett arbetssätt där självkänsla, nyfikenhet, initiativförmåga och lust att lära främjas.

Skolans utvecklingsområden

F-5: Öka upplevelsen av trygghet och inflytande under undervisning, samlingar, klassråd och elevråd. Öka tydlighet gentemot vikarier beträffande arbetsuppgifter, bemötande och rutiner för att stärka tryggheten. Vi kommer också att arbeta för ökad trygghet genom att alla vuxna tydligt reagerar på språkbruk och konflikter. Vi kommer att arbeta för en ökad samsyn i värdegrundsarbete, inte minst när vi har vikarier. Inom såväl fritids som grundskola strävar vi under läsåret 16-17 mot ett språkutvecklande arbetssätt och en gemensam språkpolicy.

Åk 6-9

Öka upplevelsen av delaktighet i klassrumsundervisningen hos våra yngre elever.

Öka känslan av trygghet i skolan. Alla ska känna till skolans ordningsregler genom att ha regelbundna genomgångar av dem och skolans likabehandlingsplan. Fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor i alla ämnen.

Fortsätta lära ut om hållbar miljö/utveckling genom att förtydliga detta i skolarbetet.